Dnes je Sobota, 25.05.2024

Archiv č.8

Účetnictví a daně aktuální informace

Změny v roce 2017 v oblasti práce a sociálních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě informuje o novinkách pro rok 2017. Vzroste minimální mzda (měsíční 11.000 Kč, hodinová 66 Kč), zvýší se redukční hranice pro výpočet nemocenské (942, 1.412, 2.824 Kč), zvýší se maximální vyměřovací základ pro placení pojistného (1.355.136 Kč), zvýší se minimální zálohy OSVČ na sociální zabezpečení (hlavní činnost 2.061 Kč, vedlejší činnost 825 Kč).

Vloženo: 30.12. 2016
EET autentizační údaje.

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Žádat lze od 1. 9. 2016. Autentizační údaje slouží k přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si bude podnikatel na portále spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách.

Vloženo: 11.09. 2016
Kontrolní hlášení DPH - promijení pokut.

Novela zákona 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, účinná od 29. 7. 2016 v souvislosti s kontrolním hlášením přináší (podrobněji v tiskové zprávě MF ČR):

 • 1x ročně automatické prominutí pokuty ve výši 1 tis. Kč za pozdní podání kontrolního hlášení,
 • možnost prominutí pokut za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení, jedná se o pokuty ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč,
 • prodloužení lhůty pro reakci na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení z 5-ti kalendářních na 5 pracovních dnů.
Vloženo:02.08. 2016
Nezapomeňte na novou povinnost oznámení osvobozených příjmů nad 5 milionů.

Ustanovení § 38v zákona zavádí s účinností od 1. 1. 2015 poplatníkům daně z příjmů fyzických osob novou oznamovací povinnost, týkající se osvobozených příjmů.
Nová oznamovací povinnost se týká příjmu, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč – příjem se posuzuje jednotlivě. Povinnost se vztahuje na všechny příjmy přijaté od 1. ledna 2015 a osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tj. osvobozené podle § 4, § 4a, § 6 a § 10 (výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup).

Vloženo: 30.06. 2016
Kdo není povinen podat daňovépřiznání DPFO.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 1. jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 2. který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
 3. který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 5.3. 2016
Informace k ustanovení § 11 odst. 7 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí účinném od 1.1. 2016.

Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byl mimo jiné do ustanovení § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vložen...více zde

Vloženo: 11.1. 2016
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2016 A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ
Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016

Od ledna 2016 se toto hlášení zavádí pro všechny plátce DPH. Tato estebácko - komunistická povinnost na jejímž základě se určité osoby dozví vše o své konkurenci nemá snad obdobu kdekoliv ve světě. Za jakékoliv i malé chyby v tomto hlášení jsou zavedeny drakonické finanční sankce, které mohou znamenat (nechci tvrdit účelovou ) likvidaci podnikatelského subjeku. Podnikání se u nás stává opravdu dobrodružstvím plným adrenalinu.

Vloženo: 29.12. 2015
Daňové přiznání k DPH od 1.1. 2016 pouze elektronicky pro všechny plátce

Od 1.1. 2016 je zrušena vyjímka odstavec 3 § 101a zákona 235/2004. Sb. Povinná elektronická forma podání

§101a
(1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) hlášení, s výjimkou hlṚení podle § 19,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro identifikované osoby.
(3) Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 2, pokud
a) její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč; pokud fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců, a
b) nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2016.)

Vloženo: 20.08. 2015
Zvýšení platby za státní pojištěnce od 1.1.2016

Na základě nařízení vlády (číslo 158/2015 Sb.) se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 6.259 na 6.444 Kč. Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Účinnost nařízení je od 1. 1. 2016.

Vloženo: 30.06. 2015
Informace k dani z nemovitých věcí

Vzhledem k tomu že se blíží datum platby této daně uvádím zde základní pořebné údaje pro její platbu.

Termíny placení daně v roce 2015
 • Daň do 5.000 Kč je splatná do 1. června.
 • Daň nad 5.000 Kč, poplatník není zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 1. června a 30. listopadu.
 • Daň nad 5.000 Kč, poplatník je zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a 30. listopadu.
Daň do 30, resp. 50 Kč
 • Daň do 30 Kč, přičemž nejde o spoluvlastnický podíl, se neplatí
 • Daň do 50 Kč, jde-li o spoluvlastnický podíl na pozemku či stavbě, se platí ve výši 50 Kč
Vloženo: 16.05. 2015
Informace k režimu přenesení daně od 1. 4. 2015

Finanční správa vydala tiskovou zprávu Režim přenesení daňové povinnosti u DPH se od dubna rozšířil na nové druhy zboží Podrobnější informace k vymezení vybraného zboží specifikovaného v Nařízení vlády číslo 361/2014 Sb. a ke speciálním postupům v souvislosti s rozšířením reverse charge najdete v Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016. Podrobné informace GŘ zde

Vloženo: 15.04. 2015
Řemeslné živnosti

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona. Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze číslo 1 nařízení vlády číslo 278/2008 Sb. ve znění číslo 365/2013 Sb. U řemeslných živností lze využít paušálních výdajů ve výši 80 % z příjmů. Zde příloha živn. zákona

Vloženo: 08.03. 2015
Kdo není povinen podat daňovém přiznání DPFO za rok 2014

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána
 • srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal
 • prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
 • který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 24.02. 2015
Silniční daň 2014

Pro rok 2014 byly aktualizovány tiskopisy Přiznání k dani silniční MFin 5407 (vzor 16), Příloha k přiznání MFin 5407/1 (vzor 15) i Pokyny k vyplnění MFin 5408 (vzor 22).
V novém tiskopisu Přiznání k dani silniční se již nevyplňuje sloupec 16a pro prominutí daně podle Pokynu D-342 (hasiči). Sloupec 16a zůstává neobsazen. přiznání je nutno odevzdat do 2. února 2015

Vloženo: 24.01. 2015
Povinné elektronické podání DPH

Generální finanční ředitelství aktualizovalo Informaci k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona o DPH, ve znění pro rok 2015. plné znění informace najdete zde.

Vloženo: 08.01. 2015
Daňový kalendář na rok 2015

Finanční správa zveřejnila jako každoročně na svých webových stránkách termíny pro platbu jednotlivých druhů daní v roce 2015. plné znění najdete zde.

Vloženo: 02.01. 2015
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2015 A MÉNĚ PROBLÉMU SE STÁTNÍ SPRÁVOU :O)
Daňové přiznání k DPFO za rok 2014

Na webu daňové správy byl zveřejněn npvý formulář a další podrobnosti k přiznání dani z příjmu fyzických osob za rok 2014. Zde najdete podrobnosti

Vloženo 05.12. 2014

Další snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou zákona číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350.000 Kč na 270.000 Kč. Bude se vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit. Novela je součástí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Účinnost se předpokládá od 1. 12. 2014.

Vloženo 03.11. 2014

Zvýšení minimální mzdy od 1.1 2015

Nařízením vlády číslo 204/2014 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2015 zvyšuje minimální hodinová mzda na 55,00 Kč a minimální měsíční mzda na 9.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Vloženo 30.09. 2014

Sleva na dani důchodcům slavnostně vrácena.

Dne 4. 8. 2014 pod číslem 162/2014 Sbírky předpisů vychází nález Ústavního soudu ÚS 31/13, který v ustanovení § 35ba/1 zákona o daních z příjmů ruší zákaz slevy u starobních důchodců. Slevu je možné uplatnit ve mzdě již za měsíc srpen. Sleva za leden až červenec se uplatní v ročním zúčtování daně či v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Komentář k této věci netřeba....Už jsme si zvykli, že si náš stát troufá pouze na ty, kteří se nemohou bránit.

Vloženo 06. 08. 2014

Změna ve zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců od 1.7.2014

Zákon číslo 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 3 odst.7: Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.
§ 3c odst.1: Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6.259 Kč na kalendářní měsíc.ýši 60 % a 80 %.

Vloženo: 30.06. 2014
Jak to bude s výdajovými paušaly?

Na základě domluvy, naší slavné koalice ze dne 21.5., bude MF navrhovat zachování současné základní slevy na poplatníka ve výši 24.840 Kč u živnostníků s paušály. V novele zákona, však bude navrženo, zastropování všech paušálů. Nově se omezí využití všech výdajových paušálů částkou 2 miliony Kč. To se bude týkat i paušálů ve výši 60 % a 80 %.

Vloženo: 27.05. 2014
Lhůty, které stanovilo Ministerstvo financí pro vyřízení

Podání osob zúčastněných na správě daní. Například rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání má být vydáno do 6 měsíců, rozhodnutí správce daně prvního stupně o plném či částečném vyhovění odvolání do 3 měsíců a rozhodnutí o stížnosti na postup správce daně do 30 dnů. Lhůty se počítají od dne doručení podání správnímu orgánu. pokyn zde.

Vloženo: 09.05. 2014
Termín odevzdání ELDP v roce 2014

ELDP se vyplňuje nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci. ELDP se předkládá OSSZ/PSSZ do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP. Organizace je povinna vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis s podpisem pojištěnce si ponechá ve své evidenci. Druhý stejnopis je povinna vydat pojištěnci.

Vloženo: 27.04. 2014
Čísla účtu finančních úřadů pro platbu daně z nemovitosti

Blíží se platba daně z nemovitosti, zde je přehled účtů, kam tuto daň platit

Vloženo: 11.04. 2014
Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

Vloženo: 31.03. 2014
Pojistné přiznání

Pojistné přiznání musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou je ten, jehož pojistné je ve výši 0 Kč nebo za něj pojistné odvádí výhradně zaměstnavatel. Pojistné přiznání se podává pouze v papírové formě buď jako příloha přiznání k dani z příjmů fyzických osob, případně jako samostatné podání. Formulář najdete je zde.

Vloženo: 28.02. 2014
Novinky v dani z příjmu v roce 2014

Finanční správa zveřejnila na svém webu novinky v dani z přijmu v roce 2014. najdete je zde.

Vloženo: 02.02. 2014
Daňový kalendář na rok 2014

Finanční správa zveřejnila jako každoročně na svých webových stránkách termíny pro platbu jednotlivých druhů daní v roce 2014 najdete zde.

Vloženo: 02.01. 2014
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2014 A PŘEKONÁNÍ VŠECH NÁSTRAH STÁTU VŮČI PODNIKATELŮM!
Změny v oblasti sociálního pojištní do roku 2014

ČSSZ zveřejnila na svém webu seznam nejdůležitějších změn v oblasti sociáního pojištění OSVČ a zaměstnaců v roce 2014 čtěte zde.

Vloženo: 17.12. 2013
ČSSZ opět odložila povinnost elektronické komunikace

Povinnost elektronické komunikace pro zaměstnavatele je ČSSZ opět odložena o jeden rok to znamená od 1.1. 2015. U nás naprosoto běžbý stav levá ruka neví co dělá pravá a ty datové schránky taky nefungují jak by měly.Takže další zmatek jak je v naší státní správě naprosto běžné...

Vloženo: 06.12. 2013
Kódy bank u nás

Protože se množí dotazy, kde najít kódy bank v ČR tak je najdete zde.

Vloženo: 20.11. 2013
Od 1.1.2014 bude zaměstnavatel platit zaměstnanci "jen 14 dnů" nemoci.

Je to opravdu ušlechtilá úlitba ze strany státu..Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance povinně pojištění a ještě k tomu platí v současnosti prvních 21 dnů nemoci, což vlastně pokrývá věškerá běžná onemocnění, která zaměstnanec vykazuje. Teď se to změní na pouhých 14 dnů. Více zde . Takže stát opět ušetří!!!!

Vloženo: 08.11. 2013
Po ČSSZ i DPH pouze elektronicky

Další elektronické podání čeká všechny plátce DPH s obratem větším než 6 milonů ročně. Plátci s obratem pod 6 mil. ročně zatím nebudou mít tuto povinnost. Jde jen o to, jak dlouho.Stát předvádí bezprecedentní šikanu občanů a porušuje i zákony EU. Navíc stát není na tuto elektronickou komunikaci připraven, což asi zažil každý kdo si to mohl vyzkoušet.

Vloženo: 19.10. 2013
Platnost nového občanského zákoníku ohrožena zamítnutím daňových zákonů senátem

Senát podle očekávání, zamítl novelu zákona o dani z převodu nemovitostí i změnu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Zákony se vrací do rozpuštěné sněmovny. Je již zcela jasné, že není prakticky šance, že budou v současné podobě schváleny.
Náměstek ministra financí Minčič, již informoval, že MF už není schopno, připravit nový návrh odmítnutých zákonů tak, aby mohly být schváleny novou sněmovnou a tak nabýt plánované účinnosti od 1.1.2014.
Zcela jistě nás díky flákání poslanců, čeká obrovský zmatek ve výběru daní od 1.1.2014, nebo odložení účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.Tuto špatnou práci politiků odnesou zase jen obyčejní občané.

Vloženo: 19.09. 2013
Třídník prací dle MPSV v návaznosti na zvýšení minimální mzdy

Třídník prací slouží k zařazení pracovníků pro jednotlivé platové třídy. Najdete ho zde.

Vloženo: 09.08. 2013
Zvýšení minimální mzdy na 8500 Kč od 1. srpna 2013

Od 1. srpna letošního roku dojde ke zvýšení minimální měsíční mzdy z 8.000 na 8.500 Kč a minimální hodinové sazby z 48.10 na 50.60 Kč. Také se zvalorizují nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nařízení schválila vláda na svém zasedání dne 16. 7. 2013. Toto zvýšení se projeví na odvodu mimální zdravotní daně, nazývané nesprávně pojištění, ze současných 1080 Kč na 1140 Kč. Toto zvýšení, je velmi nepřijemné hlavně pro zaměstnance, pracující na zkrácený úvazek, kteří si musí doplácet prostřednictvím zaměstnavatele minimální zdravotní daň.
Minimální mzda je zcela zbytečný institut předpokládáme-li že zaměstnavatel i zaměstnanec jsou svéprávní.

Vloženo:17.07. 2013
Informace finanční správy daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní.

Finanční správa zveřejnila informace týkající se postupů daňových subjektů které byly postiženy živelnou úpohromou z hlediska platby a odvodu daní. Zde jsou informace

Vloženo:06.06. 2013
Pokyny a odpovědi k dani z nemovitosti.

Finanční správa zveřejnila na svém webu info k dani z nemovitosti, letos se MF opravdu povedl husarský kousek, rozslat složenky na tuto daň s neplatným číslem účtu:o)) . Zde jsou informace

Vloženo: 24.05. 2013
Pravidla fakturace DPH dle směrnice EU.

Finanční správa připravila metodický materiál s názvem Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH. Zde je informace GFŘ

Vloženo: 02.04. 2013
Kdo nemá povinnost podávat daňové přiznání.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč),
 • který má příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 05.03. 2013
Povinnost plátců sdělit správci daně číslo bankovního účtu

Povinnost plátců sdělit správci daně do 28.2.2013 jako povinný registrační údaj dle § 96 zákona o DPH, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Současně má plátce možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 a to v databázi "Registr plátců DPH".zde je tiskopis o změně

Vloženo: 25.01. 2013
Daňový kalendář na rok 2013

Daňová správa vydala daňový kalendář na rok 2013. zde je Daňový kalendář 2013

Vloženo: 28.12. 2012
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2013
Daň z nemovitosti do 1.1.2013

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze. zde celé info

Vloženo: 18.12. 2012
Zásadní změna v platbě daní od 1.1. 2013

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. 1. 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle krajského uspořádání ČR a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012. zde info

Vloženo: 30.11. 2012
Zákon o Finanční správě ČR

Ke dni 1. 1. 2013 vstupuje v platnost novela zákona 456/2011 Sb., platná do 31.12. 2014 zde je jeho znění

Vloženo: 31.10. 2012
Proběhlo sloučení zdravotních pojištoven Metal-Aliance a České průmyslové zdravotní pojišťovny

Ke dni 1. 10. 2012 dojde ke sloučení Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance (kód 217) a České průmyslové zdravotní pojišťovny (kód 205), kdy ČPZP přebírá veškerá práva a závazky Metal-Aliance.

Vloženo: 26.09. 2012
Dohod o provedení práce a pracovní činnosti z pohledu zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojištovna VZP ČR zveřejnila na svém webu pokyny k odvodu zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance z Dohody o provedení práce a také z Dohody o pracovní činnosti. Je to jen další krok, bezradné vlády ke zdražení práce a tím i ke zdražení výrobků či služeb. Tím samozřejmě i ke snížení konkurence schopnosti proti zahraniční konkurenci.

Vloženo: 20.08. 2012
Důchodcům bude zrušena základní odečitatelná částka 2070 Kč

Po maminkách na mateřské a invalidních občanech, si naše hrdinná vláda, došlápla na další skupinu občanů, kteří si podle Kalouska, zřejmě žijí v přepychu a to na důchodce. Od roku 2013 si nebude moci pracující důchodce, uplatňovat základní nezdanitelnou částku 2070 Kč. Myslím, že tento hrdinský čin naší vlády národní zkázy, se opět povedl a ukazuje kam směřuje náš stát.
Dost dobře nechápu, proč by měl být člověk v důchodu, který je nucen pracovat, aby se uživil znevýhodňován či přímo diskriminován proti normálnímu OSVČ, nebo zaměstnanci. Jde snad o perzekuci za to, že z normálního důchodu se dnes dá jen stěží vyžít? Je to problém, který bude zcela jistě v budoucnu řešit ústavní soud. Tak že pozor při účetnictví v roce 2013 at správně zrušíte dosud uplatňovanou částku u důchodců.
Možná nevíte, že například jen 48 poslanců naší slavné sněmovny, nemá žádnou zbytečnou funkci, za kterou to ostatní, kteří je mají pobírají měsíčně i desítky tisíc ke svému platu za to, že vlastně nic nedělají..

Vloženo: 10.08. 2012
Úroky z prodlení

Dle Obchodního zákoníku (§ 369): Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského.

Dle Občanského zákoníku (§ 517/2): Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis.

Nařízení vlády (§ 1 číslo 142/1994 Sb., ve znění číslo 33/2010 - platí od 1. 7. 2010): Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Zde odkaz ČNB

Vloženo: 20.07. 2012
Novela živnostenského zákona
Dne 30.06.2012 nabyla účinnosti novela Živnostenského zákona. Jako její hlavní přínos mimo některé drobnosti, lze označit zrušení nesmyslného označování provozovny jakýmsi dalším identifikačním číslem. Věřím, že by nás všechny zajímalo, kdo tento nesmysl vymyslel a kolik do zrušení této povinnosti bylo vynaloženo, či spíše vyhozeno peněz z kapes daňových poplatníků na realizaci tohoto nesmyslného označení???
Vloženo: 11.07. 2012
Skupiny prací dle nařízení vlády
Obecné charakteristiky skupin prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy a příklady těchto prací ve skupinách podle oborů najdete v nařízení vlády číslo 567/2006 Sb.
Vloženo: 30.06. 2012
Malá ukázka jak hodlá rádoby pravicová "nečasova"vláda šetřit na úkor občanů.
 • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob.
 • zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům.
 • zrušení tzv. zelené nafty.
 • zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod.
 • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 procent.
 • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce.
 • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod v obou sazbách.
 • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 • sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení.

Všechna tato opatření, nevycházejí z ničeho jiného, než z dalšího nesmyslného a nekoncepčního zvyšování daní, jak jsme si u této vlady ostatně již zvykli. To by bylo všechno moc pěkné, kdyby k těmto opatřením, vláda řekla i to slavné b) Proč se vlastně vůbec neškrtá také na výdajové straně státního rozpočtu? Neruší se nepotřebné, vysoce přeplacené úřednické posty, nepřestanou se rozdávat statisícové a milionové odměny na ministerstvech, vyhazují se miliardy za nefunkční software, zbraně a vojenská dobrodružství, neukončují se zbytečné "evropské" projekty, neprověřují se a trestně nestíhají předražené státní zakázky, nezkoumá se oprávněnost nárokovaných částek jednotlivých ministerstev, úřadů, institucí. Právě zde je totiž ten skrytý potenciál zdrojů, který by vedl ke snížení stále se zvyšujícího bilionového státního dluhu.

Vloženo: 29.05. 2012
Důchodové listy za rok 2011.

Termíny pro odevzdání důchodových listů za rok 2011 na OSSZ je do 30. května 2012.

Vloženo: 23.04. 2012
Kdo nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat ten poplatník:

 • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč),
 • který má příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 22.03. 2012
Termíny odevzdání přehledů sociální a zdravotní daně
Myslím, že je správné tyto nedobrovolné platby nazývat místo pojištěním daní. Navíc se zcela jasně ukazuje, že současná vláda, která dále zadlužuje náš stát tím dokazuje, že svoje peníze, které vložíme do státní černí díry již nikdo z nás nikdy neuvidí. Ale již k informacím o termínech.
Přehled o platbě zdravotní daně (pojištění) je nutno odevzdat do 30.4.2012 případně do 31. 7. 2012 pokud přiznání zpracovává daňový poradce. Doplatek daně (pojistného) je splatný do osmi dnů po podevzdání přehledu.
Přehled o platbě sociální daně (pojištění) je nutno odat do 2. 5. 2012, případně do 1.8. 2012 pokud přiznání zpracovává daňový poradce. Doplatek daně (pojistného) je splatný do osmi dnů po podevzdání přehledu.
Vloženo: 07.03. 2012
Režim přenesení daňové povinnost ve stavebnictví
Myslel jsem, že už mě nemúže téměř nic překvapit, ale to co se povedlo pracovníkům MF to je naprostý unikát.Režim přenesení daňové povinnosti k DPH na příjemce zdanitelného plnění při stavebních a montážních pracích vejde určitě do ději. Přesouvání daňové povinnosti z jednoho subjektu na druhý je opravdu dokonalá věc. Tato úprava opět jen prokazuje neschopnost státu vybírat daně a přenáší bezdůvodně tuto povinnost na podnikatele. Čeho se od takových "odborníků" ještě dočkáme???
Vloženo: 28.02. 2012
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2012

 

 

Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8| 9
PH 2004 - 2024