Dnes je Ctvrtek, 25.07.2024

Archiv č. 6

Přeji Všem svým klientům i Všem návštěvníkům těchto stránek všechno nejlepší v roce 2009, hodně zdraví a pohody. Ono to totiž asi nebude vůbec lehké. Petr Hlaváč
Změny v dani z nemovitosti v roce 2009
MF zveřejnilo na svém webu informace k noivele dani z nemovitosti. Text informace zde.
Vloženo: 29.12.2008
Novela v dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí  
Do zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí by se měly promítnout následující změny:
- Jako předmět daně zpřevodu nemovitosti bude výslovně upraven přechod vlastnictví knemovitostem vsouvislosti spostoupením pohledávky. Podle občanského zákoníku přecházejí spolu s postoupenou pohledávkou všechna práva sní spojená vč. vlastnického práva knemovitosti sloužícího k zajištění splnění závazku. Ze současného znění zákona povinnost zdanit přechod vlastnictví knemovitosti vtěchto situacích nevyplývá.
-Při nabytí majetku ve formě vkladů na nepodnikatelských účtech u bank, peněžních prostředků včeské či cizí měně nebo cenných papírů darováním či děděním vhodnotě do 20000 Kč u osob zařazených ve III. skupině nebude již rozhodné, zda se majetek bude nacházet vČR nebo mimo její území.
-Od daně zpřevodu nemovitostí je podmíněně osvobozen vklad nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva podle obchodního zákoníku. Podmínkou je, že účast společníka do 5 let nezanikne (s výjimkou smrti), a pokud zanikne, je mu nemovitost vrácena.
Vloženo: 20.12.2008
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy od ledna 2009 v oblíbeném excelu
MPSV zveřejnilo na svém webu v oblíbeném excelu kalkulačku pro výpočet mzdy. Ale co bude dělat ten kdo nemá excel??? Je dobrým zvykem, že naše státní správa preferuje pouze produkty jediné nejmenované softwarové společnosti a nějaký otevřený kod jim nic neříká. Zde kalkulačka dispozici.
Vloženo: 3.12.2008
ČSSZ velké změny plateb pojistného od 1. ledna 2009
Od ledna 2009 dochází k zásadním změnám v organizaci platby pojištění a registraci zaměstnavatelů. Došlo i ke změnám, dle mého názoru jen kosmetickým a tiskopisech. (Prostě i bracha co má tiskárnu chce z něčeho žít).Všechny podrobnosti naleznete Zde na stránkách ČSSZ.
Vloženo: 20.11.2008
Další nový tiskopis tentokrát daňové přiznání DPFO
Ministerstvu financí zveřejnilo nový tiskopis pro daň z příjmu fyzických osob.Formulář najdete zde.
Vloženo: 10.11.2008
Nový tiskopis pro daňové přiznání k DPH platí 1.1. 2009
Jako každý rok došli úředníci na ministerstvu financí k závěru že se všichni ke konci roku nudíme a proto je tuto nudu ntřeba nějak zpestřit. proto MF vypouští nové tiskopisy jako na běžícím pásu. Po silniční dani tady máme i nové přiznání k DPH a další budou určitě následovat. Nový tiskopis a přislušné popisky k němu najdete zde.
Vloženo: 01.11.2008
Vystavování daňových dokladů od 1.1. 2009 je povinné
Do konce roku 2008 má plátce povinnost vystavit daňový doklad pouze na vyžádání. Nově je tato povinnost zakotvena přímo do zákona, to znamená plátce doklad vystavuje automaticky.
Vloženo: 21.10.2008
Změny nebo ohlášení živnosti lze úprovést přímo z vašeho počítače
Od začátku října lze ohlásit novou živnost nebo její změnu pomocí jednoduchého elektronického formuláře přímo ze svého počítače. Podmínkou ovšem je stáhnout si k tomu ze stránek www.rzp.cz/elpod.html bezplatně internetovou aplikaci.lších změn. Formulář opatřený elektronickým podpisem a se odešle do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku. Postup je potom takový, že živnostenský úřad formulář elektronicky vyřídí a automaticky dojde k odeslání všech potřebných dat o dotyčném podnikateli na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Pracovat s aplikací podnikatelé mohou také přímo na živnostenských úřadech s tím rozdílem, že zde není třeba elektronický podpis.
Vloženo: 01.10.2008
Změny v oblasti sociálního pojištění některé platí již od 1. září 2008
Prvního ledna příštího roku nabude účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Původně se tak mělo stát už k 1. lednu 2007, jeho účinnost však byla odložena nejprve na 1. ledna letošního roku zákonem č. 585/2006 Sb. a poté na 1. ledna 2009 zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.ny odečítatelných položek a mnoho dalších změn. Všechny změny najdete zde.
Vloženo: 01.09.2008
Rozsáhlá novela DPH platná k 1.1.2009 čeká na schválení senátem
-Mění se přístup k finančnímu pronájmu. Ruší se jeho definice v základních pojmech. Pokud je ve smlouvě o pronájmu dohodnuta povinnost nájemce zboží odkoupit, je převod užívacího práva považován za dodání zboží. Pokud však ze smlouvy vyplývá pouze oprávnění k odkupu, pak je převod práva službou.
-Ruší se další podmínky pro vynětí reklamních a propagačních předmětů z předmětu daně do 500 Kč. Doposud bylo vymezení reklamních a propagačních předmětů navázáno na definici pro účely zákona o daních z příjmů, tj. bylo požadováno označení předmětu a nepodléhání spotřební dani (s výjimkou tichého vína). Hodnota předmětu nepřesahující 500 Kč bude nadále jedinou podmínkou.
-Zdanitelným plněním je v současné době vklad hmotného či nehmotného majetku, při jehož nabytí plátce uplatnil alespoň částečně nárok na odpočet DPH, pouze v případě vkladu od neplátce. Od roku 2009 bude zdanitelným plněním i vklad uvedeného majetku od plátce.
-Z předmětu daně bude výslovně vyňato poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.
-Úprava pro přeúčtování plnění, které lze v současné době za určitých podmínek vyjmout z předmětu daně, bude zrušena. -V zákoně bude řešena systémově jinak, a to doplněním ustanovení upravujících základ daně. Do základu daně nebude zahrnována částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně.
-V současné době má plátce, který nevede účetnictví, povinnost přiznat daň až při uskutečnění zdanitelného plnění, a to i v případě, že přijal zálohu dříve. Nesmí vystavit daňový doklad. Od roku 2009 bude existovat možnost volby, zda bude daň přiznána již z přijaté platby, nebo až při uskutečnění zdanitelného plnění.
-Situace kdy je plátci, který zvýšil svou daňovou povinnost znemožněno daň opravit, bude zrušena. Stejně tak bude zrušena možnost příjemce osvobozeného plnění, které poskytovatel omylem zatížil DPH, uplatnit nárok na odpočet daně.
-Mění se den uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitostí.
Vloženo:30.07.2008
Změny ve formuláři DPFO pro rok 2008
Vzhledem k rozsáhlým novelám zákona O dani z příjmu došlo i k mnohým změnám ve formuláři DPFO. Mezi ty zásadní patří jednotná sazba daně 15% (a tím i zrušení nesmyslného minimálního základu daně), zrušení společného zdanění manželů, změny odečítatelných položek a mnoho dalších změn. Všechny změny najdete zde.
Vloženo: 03.05.2008
Novinky DPH ve výstavbě
Ministerstvo financí vydalo informaci k uplatnování DPH ve výstavbě čtěte zde.
Vloženo: 03.05.2008
Nemocenská se zase bude zřejmě hradit od prvního dne!!!
Ústavní soud zrušil část reformy veřejných financí, podle níž lidé za první tři dny pracovní neschopnosti nedostávají nemocenskou. Změna vstoupí v platnost 30. června. Do té doby mohou zákonodárci problematiku upravit jinak. (Ale oni to zcela jistě nestihnou) Pokud to nestihnou, začne znovu platit starší znění zákona.
Vloženo: 23.04.2008
Nezapomeňte odevzdat také přehledy sociální a zdravotní daně (dříve pojištění)!!!!
Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správa sociálního zabezpečení. Tyto je stejně jako daňové přiznání třeba vyplnit a odevzdat do určeného termínu na příslušnou instituci. Pro oba formuláře je termín podání do 30. dubna 2008 pokud nezpracovává přiznání daňový poradce. Pozor na vyjímku jak je zvykem v našich kvalitních zákonech. U zdravotní pojištovny se sice přehled odevzdává do 30. dubna, ale doplatit případný rozdíl je nutno do 8 dnů po podání daňového příznání. Jak to udělat ??? To opravdu nevím.
Vloženo: 31.03.2008
Odpisy hmotného majetku v roce 2008
Daňová reforma zrušila odpisovou skupinu 1a, kde se odpisovaly automobily, které byly přesunuty do skupiny 2 a odpisují se tedy již 5 let. Při zařazení majetku do odpisových skupin se řídíme zatříděním uvedeným v příloze č. 1 ZDP. Stavební dílo se zařadí podle jeho hlavního užívání. Pokud nelze některý majetek zařadit podle přílohy č. 1 ZDP odpisuje se:
v 5. odpisové skupině v případě stavebních děl,
ve 2. odpisové skupině u ostatního hmotného majetku.
Vloženo: 12.02.2008
Platby důchodového a nemocenského pojištění v roce 2008
Také zde došklo k značným změnám. Minimální výše důchodového pojištění je 1 596 Kč a minimálný výše nemocenského pojištění 238 Kč. Maximální výše důchodového pojištění je 25 528 Kč a maximální výše nemocenského pojištění je 3 795 Kč.
Vloženo: 04.02.2008
Změny v dani dědické darovací a dani z převodu nemovitostí v roce 2008
Změny zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí najdete zde .
Vloženo: 30.01.2008
MF ČR stanovilo prům. ceny pohonných hmot pro výpočet cestovních náhrad OSVČ za rok 2007
V pokynu D-317 je stanovena průměrná cena pohonných hmot pro rok 2007 zde je znění pokynu D-317.
Vloženo: 14.01.2008
Rok 2008 je tady a s ním prý ty převratné daňové změny co nás čekají
Tady je několik kalkulaček MF ČR kde si mužete spočítat orientačně mzdu v roce 2008 a daň z příjmu v roce 2007 a také v roce 2008.
Vloženo: 07.01.2008
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8|
PH 2004 - 2024