Dnes je Sobota, 22.06.2024

Archiv č.8

Účetnictví a daně aktuální informace

PŘEJI VŠEM KLIENTŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2012

Minimální mzda v roce 2012.

Minimální mzda v roce 2012 zůstavá dle rozhodnutí vlády dále beze změny ve výši 8000 Kč.
Vloženo: 11.12. 2011

Ve sbírce zakonů vyšla novela zákoníku práce platná od 1.1.2012.

Největší změny se týkají následujících oblastí
  • zkušební doby
  • pracovních poměrů na dobu určitou
  • výpovědí
  • odstupného
  • dohod o prácích konaných mimo pracovní poměr
  • pracovní doby
  • přesčasové práce
  • částečné nezaměstnanosti
  • dovolené
  • konkurenční doložky
Celé znění novely zákoníku práce vyšlo v částce 128 Sbírky předpisů pod číslem 365.
Vloženo: 05.12. 2011

Další navrhované změny v DPH.

Další navržené změny jsou vyvolané plánovaným přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Kromě definice dětským domovů, při jejich výstavbě a opravách se použije snížená sazba daně, se mění vymezení § 58 upravujícího poskytnutí zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží. Senát sice novelu vrátil Poslanecké sněmovně k novému projednání, lze však očekávat její finální schválení.
Součástí návrhu na změny v přímých daní, je také návrh na snížení limitu obratu, pro povinnou registraci k DPH. ze současného 1 000 000 Kč se má snížit na 750 000 Kč. Účinnost tohoto návrhu je však zatím značně neurčitá.
Vloženo: 01.11. 2011

Navrhovaná změna sazeb DPH!

V novele zákona o DPH se navrhují tyto změny sazeb:
1) od 1. 1. 2012 zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %,
2) od 1. 1. 2013 zavedení jediné sazby DPH ve výši 17,5 %.
Novela byla Poslaneckou sněmovnou postoupena Senátu.
Vloženo: 20.09. 2011

Kam míří naše vláda v oblasti DPH??

PS schválila zvýšení, snížené sazby DPH na 14% od 1.1.2012.Dále je v plánu dokonce sjednotit DPH na 17,5 %. Tento krok, je v Evropě v současnosti naprosto ojedinělý. Ale už jsme si zvykli, jak se naše vláda a poslanci chovají k občanům. Jdou vždy, tak zvaně "proti proudu". Většina státu v Evropě, má v současnosti několik sazeb snížené DPH týkající se potravin, služeb a mnoha dalších věcí.Naše neschopná vláda nedovedla na rozdíl např. od Polska vyjednat vyjímku například na stravování v restauracích. Je však zcela zřejmé, že zvyšování DPH, povede ke stejnému konci, jako slavné Kalouskovo spotřební daně z benzinu a nafty, která zapříčinila, několika miliardový výpadek ve výběru této daně, protože všichnio kod mohou tankují v zahraničí. Následující přehled ukazuje současnou výši DPH v EU.Sazby DPH
Vloženo: 31.08. 2011

Opravný daňový doklad

Novelou zákona o DPH byl užívaný termín dobropis a vrubopis nahrazen následujícím: Plátce daně je povinen při opravě základu daně po 1. 4. 2011 místo daňového dobropisu/vrubopisu vystavit OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD.
Vloženo: 28.07. 2011

Informace k daňovému řádu

Dne 1.1.2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb. Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní a poplatků").Daňový řád přináší celou řadu novinek. příklady novinek
Vloženo: 22.06. 2011

Vzory příloh pro zaměstnavatele

Zde najdete vzory příloh, které pro potřeby zaměstnavatelů zpracovala ČSSZ. Vzory příkladů správného vyplnění tiskopisu ČSSZ 896210. Vlastní vzorový způsob vyplnění je uveden modrou barvou v příslušných rubrikách. Texty uvedené červeně v rubrikách "Evidenční štítek" a "Pro záznamy OSSZ" slouží pouze pro charakteristiku jednotlivých příkladů. vzory příloh
Vloženo: 17.05. 2011

Zdravotní pojištovny ČR ke dni 1.4.2011

Tady je seznam aktivních zdravotních pojištoven a odkazy na jejich www stránky k 1. 4. 2011:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR www.vzp.cz
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR www.vozp.cz
205 Česká průmyslová zdravotnípojišťovna www.cpzp.cz
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,pojišťoven a stavebnictví www.ozp.cz
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda www.zpskoda.cz
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR www.zpmvcr.cz
213 Revírní bratrská pokladna www.rbp-zp.cz
217 Zdravotnípojišťovna METAL-ALIANCE www.zpma.cz
Vloženo: 15.04. 2011

Stanovisko KDP k uplatnění ztráty z minulých let při stanovení daň. zákl. pro SP

Po projednání s paní Ing. Sedlákovou z Ministerstva financí je sděleno, že podle věty třetí § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů se ztráta z minulých let odečítá od úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 10 a to podle § 34.
Podle § 5b odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je vyměřovacím základem základ daně stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů a upravený podle § 5 a podle § 23 zákona o daních z příjmů.
Z porovnání těchto dvou ustanovení je zřejmé, že
- ztráta z minulých let NENÍ součástí základu daně stanoveného podle § 7 zákona o daních z příjmů,
- o ztrátu z minulých let se neupravuje základ daně ani podle § 5 a ani podle § 23 zákona o daních z příjmů
- o ztrátu z minulých let se upravuje úhrn dílčích základů podle § 34 zákona o daních z příjmů, tato úprava však dle § 5b odst. 1 zákona o pojistném do vyměřovacího základu OSVČ nevstupuje.
Z uvedeného vyplývá, že ztrátu z minulých let, a to ani ztrátu, která by vznikla pouze z rozdílu mezi příjmy a výdaji za samostatné výdělečné činnosti, nelze od základu daně odečítat při stanovení vyměřovacího základu pro sociální pojištění. EU. Převzato z www.business.center.cz
Vloženo: 04.04. 2011

Novela zákona o DPH platná k 1. dubnu 2011

Ve Sbírce zákonů, částka 17, byl zveřejněn zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2011. Jako obvykle se MF u problemaitckých změn odvolává na nutnost těchto vyplývajích z našeho členstí v EU. Najdete zde
Vloženo:16.03. 2011

Změna termínu pro podání daňového přiznání

MF vydalo tiskovo zprávu o změně termínu pro podání daňového přiznání na základě daňového řádu, který platí od 1.1.2011. Najdete zde
Vloženo:03.03. 2011

Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ

Česká správa sp. zveřejnila výpočet dávek OSVČ. Najdete zde
Vloženo:03.03. 2011

Ministerstvo financí stanovilo pokynem D-348 lhůty při správě daní..

Zde najdete znění pokynu. D-348
Vloženo:20.01. 2011

Daňové tiskopisy pro rok 2011.

Zde najdete všechny daňové tiskopisy pro rok 2011. Tiskopisy
Vloženo:02.01. 2011

Všem klientům a návštěvníkům těchto stránek

PŘEJI VŠEM KLIENTŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2011

Informace k daňovému řádu platnému os 1. ledna 2011.

MF zveřejnilo na webu dan. správy informace k daňovému řádu, který platí od 1.1. 2011 a nahradí zákon O správě daní a poplatků. Zde je informace MF.
Vloženo:12.12. 2010

VZP ČR zveřejnila nové tiskopisy.

Jak je dobrým zvykem na konci roku, všechny instituce mění vzhled svých tiskopisů mezi ně patří i VZP. Došlo ke změnám těchto tiskopisů: přehled OSVČ za rok 2010
přehled o platbě pojistného zaměstnavatele
hromadné oznámení zaměstnavatele.
Vloženo:02.12. 2010

Zrušení daňových složenek další úsporné opatření z dílny Kalouska.

Od 1. ledna 2011 dochází ke zrušení daňových složenek, jejichž prostřednictvím, se daly bez poplatku poště platit všechny druhy daní. Ministerstvo tímto "úsporným opatřením" ušetří obrovskou částku 46,5 milionu Kč. Myslím, že toto hloupé rozhodnutí, není třeba ani komentovat. Dobré je snad možná jen připomenout, že každý poslanec, má měsíčně 24 000 Kč na kancelářské výdaje. To je ročně mnohem více než kolik stály daňové složenky. Každý občan našeho státu si jistě udělá obraz, kde by bylo lépe šetřit.!!!
Vloženo:20.11. 2010

Pokyn č. D - 330 MF, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně

Ministerstvo financí vedeno snahou dostatečně spolehlivě zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivizované rozhodování o žádostech o prominutí příslušenství daně, vymezuje tímto pokynem skutečnosti, jimiž lze zdůvodnit žádost o prominutí a v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonný důvod tvrdosti, pro nějž může dojít k prominutí příslušenství daně. Současně se vymezují další důvody jejichž naplnění příslušný správce daně zohledňuje v rámci vyřizování žádosti o prominutí příslušenství daně jednotlivých daňových subjektů a podle jejich obsahu a závažnosti, prominutí příslušenství daně zvýší či sníží. Pokynem se dále vymezují skutečnosti při jejichž existenci je v zásadě vyloučeno rozhodnout o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Konečně jsou tímto pokynem vymezeny okruhy příslušenství daní, u nichž může dojít k prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti, pouze v případech zvláštního zřetele hodných. Znění pokynu zde
Vloženo:30.10. 2010

Vláda připravila jako podporu OSVČ změnu výplaty nemocenských dávek až po třech týdnech nemoci

Vláda nám opět ukazuje, na kom se bude šetřit. OSVČ, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění, mají mít výplatu dávek až po třech týdnech nemoci. Dnes je to po 14 dnech. Otázkou zůstáva na co vůbec toto pojištění (daň) platit, když většina nemocí trvá maximálně do tří týdnů. Tento šikánozní přístup vlády k OSVČ na rozdíl od zaměstnanců (a nemluvím o poslancích) je již zcela zřejmě námětem pro ústavní soud????
Vloženo:13.09. 2010

Měsíční hlášení o dani ze závislé činnosti je na obzoru

Vláda, jejíž členové slibovali před volbami snížerní administrativy už zase vymyslela naprosto zbytečné lejstro. Místo ročního hlášení o daní ze závislé činnosti se toto bude podávat každý měsíc. Je to opravdu slibované snižování administrativy. Sice nevím, k čemu bude toto hlášení dobré, ale vím jedno je to další buzerace ze strany vlády. Jak dlouho si tohle necháme líbit!!!!!
Vloženo:07.09. 2010

INFORMACE K POVODNÍM

Ministerstvo financí připravilo INFORMACI daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní a Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo elektronickou publikaci Povodně 2010 a leták Jak se vypořádat s povodní.
Vloženo:07.08. 2010

Úroky z prodlení

Dle obchodního zákoníku je-li dlužník v prodlení a není sjednána výše úroků z prodlení, je povinen platit úrok z prodlení dle občanského zákoníku. Občanský zákoník § 517/2: Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis. Prodáděcí předpis je Nařízení vlády (§ 1 číslo 142/1994 Sb., ve znění číslo 33/2010 – platí od 1. 7. 2010): Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.Výše repo sazby ČNB
Vloženo:10.07. 2010

Změny v nemocenském pojištění od června 2010

Došlo ke změně ve výpočtu peněžité pomoci v mateřství. Tady je text změny
Vloženo:10.06. 2010

Daň z nemovitosti a její sazby pro rok 2010

Došlo ke zvýšení daně z nemovitosti. je to vlastně jakási forma postihu těch kteří svoje peníze neutratí v hernách a v hospodách, nechodí si pro sociální dávky, ale pořídí si za ně nějaký movitý majetek pro svou potřebu. Tady jsou sazby daně 2010 .
Vloženo:10.05. 2010

Změna v zákoně o DPH

Opět jsme si všichni rovni, ale někteří rovnější. O tom svědčí tato změna zákona, kdy naši nesmlouvaví politici podlehli tlaku zaměstnanců. V částce 43 pod číslem 120 Sbírky předpisů vyšla novela zákona o dani z přidané hodnoty. Cena obvyklá se již nepoužije mezi plátcem a jeho zaměstnanci (v odst.3 § 36a se ruší písmeno d). Účinnost je dnem vyhlášení, tj. od 29. 4. 2010.
Vloženo:30. 04. 2010

Otázky ke zdravotnímu pojištění pro OSVČ i zaměstnance

VZP ČR zveřejnila na svém webu nejčastější dotazy pojištěnců, týkající se problematiky zdravotního pojištění, plateb a dalších věcí. VZP odovědi na dotazy
Vloženo:27.03.2010

Informace k uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem rok 2009

Sdělení MF k dotazům o uplatnění paušalních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem v daňových přiznáních za rok 2009. Vyjádření MF k tomuto problému
Vloženo:12.03.2010

Informace k průměrným cenám pohonných hmot pro podnikatele za rok 2009 a 2010

Zákon č. 2/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, zásadně změnil ustanovení v § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 tak, že došlo ke sjednocení možnosti použití "paušálních cen" pohonných hmot, které doposud mohli uplatňovat podnikatelé na základě pokynů MF řady "D" s tzv. vyhláškovými cenami pro zaměstnance, používající svoje vozidlo pro účely zaměstnavatele. Podle této úpravy, počínaje již rokem 2009, nebude Ministerstvo financí vydávat pokyny k cenám PHM pro podnikatele a ti naopak budou moci použít ceny vydávané vyhláškami MPSV. Pro rok 2009 bude tak možno postupovat podle vyhlášky MPSV, kterou je vyhláška č. 451/2008 Sb.. Ceny naleznete zde
Vloženo:31.01.2010

Malá zajímavost, kolik nás stojí práce našich nepracujících politiků

Blíží se jako každý rok platba daní z příjmu. Myslím, že je na místě zde připomenout, kolik zbytečných funkcionářů si ze svých daní živíme.
309 580 000 Kč Tolik zaplatíme všichni za platy politiků od loňského jmenování úřednické vlády až do letošních voleb - 388 dní 200 poslanců jejich platy denně odčerpají z rozpočtu 473 500 korun 81 senátorů na jejich platy denně padne 192 000 korun 17 ministrů jejich denní příjem je 63 000 korun premiér plat za jeden den je 5 205 korun. Co dodat , každý si udělá úsudek nejspíš sám co zaty peníze tahle skupina povalečů vlastně pro nás občany dělá. Ještě malá třešnička na dirtu. Páni senátoři siprý dali dvouměsíční volno, protože nemají co projednávat.
Vloženo:16.01.2010

NEZAPOMEŇTE ŽE OD 01. ledna 2010 PLATÍ NOVÉ SÁZBY DPH 10% A 20%

Změna sazeb DPH od 1. ledna 2010
Vloženo:01.01.2010

 

Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8|
PH 2004 - 2024