Dnes je Čtvrtek, 25.04.2019

Vedení a zpracování účetnictví Petr Hlaváč

Účetnictví a daně aktuální informace

Otázky kolem důchodu.

Česká správa sociálního zabezpečení přináší na svém webu formou otázek a odpovědí nejčastější informace, které jsou spojeny se starobním důchodem.

Vloženo: 20.03. 2019

Nejčastější chyby v daňových přiznáních.

Finanční správa přináší nejčastější chyby v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob.

Vloženo:27.02. 2019

Zrušení karenční doby.

Novelou zákoníku práce se ruší karenční doba, tzn. doba prvních tří neplacených dnů nemoci. Zároveň se zaměstnavatelům sníží odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %. Účinnost je od 1. 7. 2019. prostě zaměstnanec je chráněný druh!!!

Vloženo: 03.02. 2019
PŘEJI SVÝM KLIENTŮM A TAKÉ VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2019 HODNĚ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ

Zvýšení minimimální mzdy.

Nařízením vlády číslo 273/2018 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální hodinová mzda na 79.80 Kč a minimální měsíční mzda na 13.350.

Vloženo: 07.12. 2018

Závažné změny v platbách sociální daně vlastně pojištění od 1.1. 2019.

Od ledna příštího roku se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.
Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována. Pro správné zúčtování platby pojistného je nadále důležité uvádět variabilní symbol přidělený OSSZ a hradit pojistné na určené bankovní spojení OSSZ – zálohy na pojistné na důchodové pojištění mají svůj účet, pojistné na nemocenské pojištění má také svůj účet.
Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

Vloženo: 17.05. 2018

Často se zapomíná na povinné náležitosti obchodních listin.

Tuto problematiku řeší občanský zákoník v § 435

 • „Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo.
 • Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.“
 • Podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje. Na obchodních listinách (faktura, objednávka, obchodní dopis, smlouva) podnikatel uvádí tedy údaj o zápisu do živnostenského registru, seznamu advokátů, daňových poradců, znalců atd.
 • Pokud má podnikatel internetové stránky, musí na nich uvést své jméno a sídlo.
 • Povinnost mít internetové stránky má pouze akciová společnost. Na internetových stránkách musí zveřejnit všechny údaje, které musí uvádět na obchodních listinách. Pokud si internetové stránky zřídí společnost s ručením omezeným, vztahuje se na ni ustanovení o povinném uvádění některých údajů stejně jako na akciovou společnost.
 • Za porušení povinností uvádět na obchodních listinách stanovené údaje, může být podnikateli uložena pokuta až do výše 50.000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu jednoho roku (§ 24 zákona o přestupcích).
Vloženo: 05.06. 2018

GDPR vstupuje v účinnost od 25. května 2018.

Od 25. května vstupuje v platnost. GDPR. Jedná se o obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Jak je v našem státě dobrým zvykem poslanecká sněmovna v zápalu boje o koryta pozapomněla přijmout zákon, který by upravoval GDPR u nás tak jako to udělalo mnoho jiných států. No není se čemu divit, když to poslanci ví teprve od roku 2016. Proto u nás bude platit varianta jak jí schvalila EU. Děkujem našim zákonodárcům!!!!!!

Vloženo: 17.05. 2018

Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2017.

Nejpozději do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 určený pro ČSSZ, nejpozději do 3. května Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovnu. Termíny 1.8. ČSSZ, resp. 2.8. (ZP) platí pro ty, kterým zpracovává přiznání daňový poradce (nutno doložit ČSSZ do 2.5., ZP do 30.4.).

Vloženo: 25.04. 2018

Bezplatná daňová složenka.

Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí mohou fyzické osoby využít bezplatnou Poštovní poukázku A. Bezplatná daňová složenka je k dispozici na všech pobočkách České pošty. Pokyny k vyplnění najdete zde.

Vloženo: 15.03. 2018

Aktuální informace k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.

Daňová zpráva zveřejnila odpovědi na na nejčastější dotazy k dani

Vloženo: 10.02. 2018

Rozhodné částky pro roky 2016 až 2018.

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2016 64.813 Kč, pro rok 2017 je 67.756 Kč a pro rok 2018 je stanovena ve výši 71.950 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Vloženo: 20.01. 2018

Zdravotní pojištění v roce 2018.

VZP zveřejnila změny ve zdravotním pojištění pro rok 2018:

 • zvýšení minimální zálohy OSVČ z 1.906 na 2.024 Kč,
 • zvýšení minimálního pojistného osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců z 1.485 na 1.647 Kč,
 • zvýšení pojistného u osob, za které je plátcem stát z 920 na 969 Kč.
Vloženo: 12.01. 2018
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2018 HODNĚ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ

 Rozhodnutí ÚS k EET.

Ústavní soud revidoval zákon o evidenci tržeb nálezem ze dne 15. 12. 2017:

 • ruší se náběh třetí (k 1. 3. 2018) a čtvrté vlny (k 1. 6. 2018)
 • k 28. 2. 2018 se ruší se povinnost evidovat bezhotovostní platby kartou
 • k 28. 2. 2018 se ruší povinnost uvádět na účtence DIČ
 • k 31. 12. 2018 se ruší výjimky z EET (nutno je upravit zákonem)

plné znění Nálezu ÚS zde

Vloženo: 18.12. 2017

Změna zdanění nízkých příjmů ze závislé činnosti v roce 2018.

Příjmy ze závislé činnosti (poplatníka, který nepodepsal prohlášení k dani) podléhají srážkové dani, pokud v úhrnné výši („hrubý příjem“) nepřesáhnou částku 2.500 Kč za měsíc. Změna v § 6/4 ZDP je účinná od roku 2018. Dosud podléhají srážkové dani pouze příjmy z dohody o provedení práce nepřesahující 10.000 Kč za měsíc (při nepodepsaném prohlášení).

Vloženo: 03.11. 2017

Redukční hranice 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2018 takto:

a) první redukční hranice činí 1.000 Kč (942 Kč v roce 2017),
b) druhá redukční hranice činí 1.499 Kč (1.412 Kč v roce 2017),
c) třetí redukční hranice činí 2.998 Kč (2.824 Kč v roce 2017).

Sdělení vyšlo pod číslem 349/2017 Sbírky předpisů.

Vloženo: 20.10. 2017

Minimální mzda.

Nařízením vlády číslo 286/2017 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2018 zvyšuje minimální hodinová mzda na 73.20 Kč a minimální měsíční mzda na 12.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podrobnosti zde

Vloženo: 19.09. 2017

Zvýšení nezdanitelné položky pro dárce krve .

Zákonem 254/2017 Sb. byl novelizován § 15/1 zákona o daních z příjmů týkající se nezdanitelné části u dárce krve, orgánu a krvetvorných buněk. Účinnost je od 1. 9. 2017 a poprvé se použije již pro rok 2017.

Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se:

 1. hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce oceňuje částkou 3.000 Kč (zvýšení ze 2.000 Kč),
 2. hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20.000 Kč (beze změny),
 3. hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20.000 Kč (nové).
Vloženo: 28.08. 2017

Zvýšení úrokové sazby.

ČNB zvýšila repo sazbu z 0.05 % na 0.25 %. Změna je účinná od 4. srpna 2017. Repo sazba (zvýšená o 14 %) se uplatní například při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně.

Vloženo: 03.08. 2017

Zvýšení daňového zvýhodněníí .

Zákonem číslo 170/2017 Sb. se zvyšují daňová zvýhodnění na děti. Na druhé dítě se roční částka mění z 17.004 Kč (1.417 Kč/měs.) na 19.404 Kč (1.617 Kč/měs.), na třetí (a každé další) z 20.604 Kč (1.717 Kč/měs.) na 24.204 Kč (2.017 Kč/měs.). Zvýhodnění na první dítě zůstává ve výši 13.404 Kč. Účinnost zákona je od 01. 07. 2017. Poprvé se použije při zpracování mezd za červenec.

Vloženo: 15.06. 2017

Promíjení příslušenství daně..

Od 1. 1. 2015 může daňový subjekt žádat správce daně o prominutí příslušenství daně. Generální finanční ředitelství vydalo pokyn GFŘ-D-21, který upravuje postup orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně. Při podání žádosti by měl daňový subjekt věnovat pozornost zejména následujícím okolnostem:

 1. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč, pokud je žádáno o prominutí částky vyšší než trojnásobek sazby poplatku.
 2. Ke dni podání žádosti musí být uhrazena daň, k níž se příslušenství váže.
 3. Žádost o prominutí penále musí být podána včas, tj. nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.
 4. Daňový subjekt by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit.
 5. Prominutí příslušenství není možné, pokud daňový subjekt v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.
Vloženo: 18.05. 2017

Nález ÚS ke kontrolnímu hlášení.

Pod číslem 40/2017 Sbírky předpisů vyšel dne 15. 2. 2017 Nález Ústavního soudu ke kontrolnímu hlášení.


 1. Ustanovení § 101d/1 ZDPH (V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.) se ruší dnem 31. 12. 2017. Komentář: Obsah kontrolního hlášení bude muset být stanoven zákonem nikoliv správcem daně.
 2. Ustanovení § 101g/5 ZDPH (Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.) se ruší. Komentář: Ustanovení o výzvě k podání či doplnění KH odeslaná správcem daně emailem s doručením v okamžiku odeslání, se ruší ke dni 15. 2. 2017.
Vloženo: 01.04. 2017

Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 .

Na webu Finanční správy najdete aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016. Aktuální dotazy a odpovědi

Vloženo: 10.03. 2017

Rozhodné částky pro rok 2017 OSVČ vedlejší činnost.

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2015 63.865 Kč, pro rok 2016 je 64.813 Kč a pro rok 2017 je stanovena ve výši 67.756 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Vloženo: 10.01. 2017
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2017 A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ

Změny v roce 2017 v oblasti práce a sociálních věcí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě informuje o novinkách pro rok 2017. Vzroste minimální mzda (měsíční 11.000 Kč, hodinová 66 Kč), zvýší se redukční hranice pro výpočet nemocenské (942, 1.412, 2.824 Kč), zvýší se maximální vyměřovací základ pro placení pojistného (1.355.136 Kč), zvýší se minimální zálohy OSVČ na sociální zabezpečení (hlavní činnost 2.061 Kč, vedlejší činnost 825 Kč).

Vloženo: 30.12. 2016

EET autentizační údaje.

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. Žádat lze od 1. 9. 2016. Autentizační údaje slouží k přihlášení na portál správce daně. Po přihlášení si bude podnikatel na portále spravovat své certifikáty a údaje pro správu evidence tržeb, zejména pak údaje o provozovnách.

Vloženo: 11.09. 2016

Kontrolní hlášení DPH - promijení pokut.

Novela zákona 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona, účinná od 29. 7. 2016 v souvislosti s kontrolním hlášením přináší (podrobněji v tiskové zprávě MF ČR):

 • 1x ročně automatické prominutí pokuty ve výši 1 tis. Kč za pozdní podání kontrolního hlášení,
 • možnost prominutí pokut za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení, jedná se o pokuty ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč,
 • prodloužení lhůty pro reakci na výzvu k odstranění nesrovnalostí v kontrolním hlášení z 5-ti kalendářních na 5 pracovních dnů.
Vloženo:02.08. 2016

Nezapomeňte na novou povinnost oznámení osvobozených příjmů nad 5 milionů.

Ustanovení § 38v zákona zavádí s účinností od 1. 1. 2015 poplatníkům daně z příjmů fyzických osob novou oznamovací povinnost, týkající se osvobozených příjmů.
Nová oznamovací povinnost se týká příjmu, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč – příjem se posuzuje jednotlivě. Povinnost se vztahuje na všechny příjmy přijaté od 1. ledna 2015 a osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tj. osvobozené podle § 4, § 4a, § 6 a § 10 (výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup).

Vloženo: 30.06. 2016

Kdo není povinen podat daňovépřiznání DPFO.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 1. jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 2. který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
 3. který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 5.3. 2016

Informace k ustanovení § 11 odst. 7 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí účinném od 1.1. 2016.

Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého byl mimo jiné do ustanovení § 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, vložen...více zde

Vloženo: 11.1. 2016
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2016 A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ

Kontrolní hlášení DPH od 1.1.2016

Od ledna 2016 se toto hlášení zavádí pro všechny plátce DPH. Tato estebácko - komunistická povinnost na jejímž základě se určité osoby dozví vše o své konkurenci nemá snad obdobu kdekoliv ve světě. Za jakékoliv i malé chyby v tomto hlášení jsou zavedeny drakonické finanční sankce, které mohou znamenat (nechci tvrdit účelovou ) likvidaci podnikatelského subjeku. Podnikání se u nás stává opravdu dobrodružstvím plným adrenalinu.

Vloženo: 29.12. 2015

Daňové přiznání k DPH od 1.1. 2016 pouze elektronicky pro všechny plátce

Od 1.1. 2016 je zrušena vyjímka odstavec 3 § 101a zákona 235/2004. Sb. Povinná elektronická forma podání

§101a
(1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) hlášení, s výjimkou hlṚení podle § 19,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.
(2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro identifikované osoby.
(3) Fyzická osoba není povinna postupovat podle odstavce 1 nebo 2, pokud
a) její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč; pokud fyzická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost činit podání podle odstavce 1 za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž došlo k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců, a
b) nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2016.)

Vloženo: 20.08. 2015

Zvýšení platby za státní pojištěnce od 1.1.2016

Na základě nařízení vlády (číslo 158/2015 Sb.) se zvyšuje měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 6.259 na 6.444 Kč. Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Účinnost nařízení je od 1. 1. 2016.

Vloženo: 30.06. 2015

Informace k dani z nemovitých věcí

Vzhledem k tomu že se blíží datum platby této daně uvádím zde základní pořebné údaje pro její platbu.

Termíny placení daně v roce 2015
 • Daň do 5.000 Kč je splatná do 1. června.
 • Daň nad 5.000 Kč, poplatník není zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 1. června a 30. listopadu.
 • Daň nad 5.000 Kč, poplatník je zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a 30. listopadu.
Daň do 30, resp. 50 Kč
 • Daň do 30 Kč, přičemž nejde o spoluvlastnický podíl, se neplatí
 • Daň do 50 Kč, jde-li o spoluvlastnický podíl na pozemku či stavbě, se platí ve výši 50 Kč
Vloženo: 16.05. 2015

Informace k režimu přenesení daně od 1. 4. 2015

Finanční správa vydala tiskovou zprávu Režim přenesení daňové povinnosti u DPH se od dubna rozšířil na nové druhy zboží Podrobnější informace k vymezení vybraného zboží specifikovaného v Nařízení vlády číslo 361/2014 Sb. a ke speciálním postupům v souvislosti s rozšířením reverse charge najdete v Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016. Podrobné informace GŘ zde

Vloženo: 15.04. 2015

Řemeslné živnosti

Co patří do řemeslných živností najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona. Obsahové náplně řemeslných živností jsou popsány v příloze číslo 1 nařízení vlády číslo 278/2008 Sb. ve znění číslo 365/2013 Sb. U řemeslných živností lze využít paušálních výdajů ve výši 80 % z příjmů. Zde příloha živn. zákona

Vloženo: 08.03. 2015

Kdo není povinen podat daňovém přiznání DPFO za rok 2014

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána
 • srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal
 • prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
 • který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 24.02. 2015

Silniční daň 2014

Pro rok 2014 byly aktualizovány tiskopisy Přiznání k dani silniční MFin 5407 (vzor 16), Příloha k přiznání MFin 5407/1 (vzor 15) i Pokyny k vyplnění MFin 5408 (vzor 22).
V novém tiskopisu Přiznání k dani silniční se již nevyplňuje sloupec 16a pro prominutí daně podle Pokynu D-342 (hasiči). Sloupec 16a zůstává neobsazen. přiznání je nutno odevzdat do 2. února 2015

Vloženo: 24.01. 2015

Povinné elektronické podání DPH

Generální finanční ředitelství aktualizovalo Informaci k povinnému elektronickému podávání podle § 101a zákona o DPH, ve znění pro rok 2015. plné znění informace najdete zde.

Vloženo: 08.01. 2015

Daňový kalendář na rok 2015

Finanční správa zveřejnila jako každoročně na svých webových stránkách termíny pro platbu jednotlivých druhů daní v roce 2015. plné znění najdete zde.

Vloženo: 02.01. 2015
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2015 A MÉNĚ PROBLÉMU SE STÁTNÍ SPRÁVOU :O)

Daňové přiznání k DPFO za rok 2014

Na webu daňové správy byl zveřejněn npvý formulář a další podrobnosti k přiznání dani z příjmu fyzických osob za rok 2014. Zde najdete podrobnosti

Vloženo 05.12. 2014

Další snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou zákona číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350.000 Kč na 270.000 Kč. Bude se vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit. Novela je součástí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Účinnost se předpokládá od 1. 12. 2014.

Vloženo 03.11. 2014

Zvýšení minimální mzdy od 1.1 2015

Nařízením vlády číslo 204/2014 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2015 zvyšuje minimální hodinová mzda na 55,00 Kč a minimální měsíční mzda na 9.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Vloženo 30.09. 2014

Sleva na dani důchodcům slavnostně vrácena.

Dne 4. 8. 2014 pod číslem 162/2014 Sbírky předpisů vychází nález Ústavního soudu ÚS 31/13, který v ustanovení § 35ba/1 zákona o daních z příjmů ruší zákaz slevy u starobních důchodců. Slevu je možné uplatnit ve mzdě již za měsíc srpen. Sleva za leden až červenec se uplatní v ročním zúčtování daně či v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014. Komentář k této věci netřeba....Už jsme si zvykli, že si náš stát troufá pouze na ty, kteří se nemohou bránit.

Vloženo 06. 08. 2014

Změna ve zdravotní pojištění invalidních zaměstnanců od 1.7.2014

Zákon číslo 592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
§ 3 odst.7: Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.
§ 3c odst.1: Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6.259 Kč na kalendářní měsíc.ýši 60 % a 80 %.

Vloženo: 30.06. 2014

Jak to bude s výdajovými paušaly?

Na základě domluvy, naší slavné koalice ze dne 21.5., bude MF navrhovat zachování současné základní slevy na poplatníka ve výši 24.840 Kč u živnostníků s paušály. V novele zákona, však bude navrženo, zastropování všech paušálů. Nově se omezí využití všech výdajových paušálů částkou 2 miliony Kč. To se bude týkat i paušálů ve výši 60 % a 80 %.

Vloženo: 27.05. 2014

Lhůty, které stanovilo Ministerstvo financí pro vyřízení

Podání osob zúčastněných na správě daní. Například rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání má být vydáno do 6 měsíců, rozhodnutí správce daně prvního stupně o plném či částečném vyhovění odvolání do 3 měsíců a rozhodnutí o stížnosti na postup správce daně do 30 dnů. Lhůty se počítají od dne doručení podání správnímu orgánu. pokyn zde.

Vloženo: 09.05. 2014

Termín odevzdání ELDP v roce 2014

ELDP se vyplňuje nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci. ELDP se předkládá OSSZ/PSSZ do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP. Organizace je povinna vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis s podpisem pojištěnce si ponechá ve své evidenci. Druhý stejnopis je povinna vydat pojištěnci.

Vloženo: 27.04. 2014

Čísla účtu finančních úřadů pro platbu daně z nemovitosti

Blíží se platba daně z nemovitosti, zde je přehled účtů, kam tuto daň platit

Vloženo: 11.04. 2014

Náležitosti obchodních listin

Povinné náležitosti obchodních listin stanoví občanský zákoník v § 435. Patří mezi ně i údaj o zápisu do veřejného rejstříku či jiné evidence.

Vloženo: 31.03. 2014

Pojistné přiznání

Pojistné přiznání musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou je ten, jehož pojistné je ve výši 0 Kč nebo za něj pojistné odvádí výhradně zaměstnavatel. Pojistné přiznání se podává pouze v papírové formě buď jako příloha přiznání k dani z příjmů fyzických osob, případně jako samostatné podání. Formulář najdete je zde.

Vloženo: 28.02. 2014

Novinky v dani z příjmu v roce 2014

Finanční správa zveřejnila na svém webu novinky v dani z přijmu v roce 2014. najdete je zde.

Vloženo: 02.02. 2014

Daňový kalendář na rok 2014

Finanční správa zveřejnila jako každoročně na svých webových stránkách termíny pro platbu jednotlivých druhů daní v roce 2014 najdete zde.

Vloženo: 02.01. 2014
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2014 A PŘEKONÁNÍ VŠECH NÁSTRAH STÁTU VŮČI PODNIKATELŮM!

Změny v oblasti sociálního pojištní do roku 2014

ČSSZ zveřejnila na svém webu seznam nejdůležitějších změn v oblasti sociáního pojištění OSVČ a zaměstnaců v roce 2014 čtěte zde.

Vloženo: 17.12. 2013

ČSSZ opět odložila povinnost elektronické komunikace

Povinnost elektronické komunikace pro zaměstnavatele je ČSSZ opět odložena o jeden rok to znamená od 1.1. 2015. U nás naprosoto běžbý stav levá ruka neví co dělá pravá a ty datové schránky taky nefungují jak by měly.Takže další zmatek jak je v naší státní správě naprosto běžné...

Vloženo: 06.12. 2013

Kódy bank u nás

Protože se množí dotazy, kde najít kódy bank v ČR tak je najdete zde.

Vloženo: 20.11. 2013

Od 1.1.2014 bude zaměstnavatel platit zaměstnanci "jen 14 dnů" nemoci.

Je to opravdu ušlechtilá úlitba ze strany státu..Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance povinně pojištění a ještě k tomu platí v současnosti prvních 21 dnů nemoci, což vlastně pokrývá věškerá běžná onemocnění, která zaměstnanec vykazuje. Teď se to změní na pouhých 14 dnů. Více zde . Takže stát opět ušetří!!!!

Vloženo: 08.11. 2013

Po ČSSZ i DPH pouze elektronicky

Další elektronické podání čeká všechny plátce DPH s obratem větším než 6 milonů ročně. Plátci s obratem pod 6 mil. ročně zatím nebudou mít tuto povinnost. Jde jen o to, jak dlouho.Stát předvádí bezprecedentní šikanu občanů a porušuje i zákony EU. Navíc stát není na tuto elektronickou komunikaci připraven, což asi zažil každý kdo si to mohl vyzkoušet.

Vloženo: 19.10. 2013

Platnost nového občanského zákoníku ohrožena zamítnutím daňových zákonů senátem

Senát podle očekávání, zamítl novelu zákona o dani z převodu nemovitostí i změnu daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Zákony se vrací do rozpuštěné sněmovny. Je již zcela jasné, že není prakticky šance, že budou v současné podobě schváleny.
Náměstek ministra financí Minčič, již informoval, že MF už není schopno, připravit nový návrh odmítnutých zákonů tak, aby mohly být schváleny novou sněmovnou a tak nabýt plánované účinnosti od 1.1.2014.
Zcela jistě nás díky flákání poslanců, čeká obrovský zmatek ve výběru daní od 1.1.2014, nebo odložení účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.Tuto špatnou práci politiků odnesou zase jen obyčejní občané.

Vloženo: 19.09. 2013

Třídník prací dle MPSV v návaznosti na zvýšení minimální mzdy

Třídník prací slouží k zařazení pracovníků pro jednotlivé platové třídy. Najdete ho zde.

Vloženo: 09.08. 2013

Zvýšení minimální mzdy na 8500 Kč od 1. srpna 2013

Od 1. srpna letošního roku dojde ke zvýšení minimální měsíční mzdy z 8.000 na 8.500 Kč a minimální hodinové sazby z 48.10 na 50.60 Kč. Také se zvalorizují nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nařízení schválila vláda na svém zasedání dne 16. 7. 2013. Toto zvýšení se projeví na odvodu mimální zdravotní daně, nazývané nesprávně pojištění, ze současných 1080 Kč na 1140 Kč. Toto zvýšení, je velmi nepřijemné hlavně pro zaměstnance, pracující na zkrácený úvazek, kteří si musí doplácet prostřednictvím zaměstnavatele minimální zdravotní daň.
Minimální mzda je zcela zbytečný institut předpokládáme-li že zaměstnavatel i zaměstnanec jsou svéprávní.

Vloženo:17.07. 2013

Informace finanční správy daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní.

Finanční správa zveřejnila informace týkající se postupů daňových subjektů které byly postiženy živelnou úpohromou z hlediska platby a odvodu daní. Zde jsou informace

Vloženo:06.06. 2013

Pokyny a odpovědi k dani z nemovitosti.

Finanční správa zveřejnila na svém webu info k dani z nemovitosti, letos se MF opravdu povedl husarský kousek, rozslat složenky na tuto daň s neplatným číslem účtu:o)) . Zde jsou informace

Vloženo: 24.05. 2013

Pravidla fakturace DPH dle směrnice EU.

Finanční správa připravila metodický materiál s názvem Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH. Zde je informace GFŘ

Vloženo: 02.04. 2013

Kdo nemá povinnost podávat daňové přiznání.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč),
 • který má příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 05.03. 2013

Povinnost plátců sdělit správci daně číslo bankovního účtu

Povinnost plátců sdělit správci daně do 28.2.2013 jako povinný registrační údaj dle § 96 zákona o DPH, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Současně má plátce možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. 4. 2013 a to v databázi "Registr plátců DPH".zde je tiskopis o změně

Vloženo: 25.01. 2013

Daňový kalendář na rok 2013

Daňová správa vydala daňový kalendář na rok 2013. zde je Daňový kalendář 2013

Vloženo: 28.12. 2012
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2013

Daň z nemovitosti do 1.1.2013

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě Praze. zde celé info

Vloženo: 18.12. 2012

Zásadní změna v platbě daní od 1.1. 2013

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. 1. 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle krajského uspořádání ČR a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012. zde info

Vloženo: 30.11. 2012

Zákon o Finanční správě ČR

Ke dni 1. 1. 2013 vstupuje v platnost novela zákona 456/2011 Sb., platná do 31.12. 2014 zde je jeho znění

Vloženo: 31.10. 2012

Proběhlo sloučení zdravotních pojištoven Metal-Aliance a České průmyslové zdravotní pojišťovny

Ke dni 1. 10. 2012 dojde ke sloučení Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance (kód 217) a České průmyslové zdravotní pojišťovny (kód 205), kdy ČPZP přebírá veškerá práva a závazky Metal-Aliance.

Vloženo: 26.09. 2012

Dohod o provedení práce a pracovní činnosti z pohledu zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojištovna VZP ČR zveřejnila na svém webu pokyny k odvodu zdravotního pojištění zaměstnavatele za zaměstnance z Dohody o provedení práce a také z Dohody o pracovní činnosti. Je to jen další krok, bezradné vlády ke zdražení práce a tím i ke zdražení výrobků či služeb. Tím samozřejmě i ke snížení konkurence schopnosti proti zahraniční konkurenci.

Vloženo: 20.08. 2012

Důchodcům bude zrušena základní odečitatelná částka 2070 Kč

Po maminkách na mateřské a invalidních občanech, si naše hrdinná vláda, došlápla na další skupinu občanů, kteří si podle Kalouska, zřejmě žijí v přepychu a to na důchodce. Od roku 2013 si nebude moci pracující důchodce, uplatňovat základní nezdanitelnou částku 2070 Kč. Myslím, že tento hrdinský čin naší vlády národní zkázy, se opět povedl a ukazuje kam směřuje náš stát.
Dost dobře nechápu, proč by měl být člověk v důchodu, který je nucen pracovat, aby se uživil znevýhodňován či přímo diskriminován proti normálnímu OSVČ, nebo zaměstnanci. Jde snad o perzekuci za to, že z normálního důchodu se dnes dá jen stěží vyžít? Je to problém, který bude zcela jistě v budoucnu řešit ústavní soud. Tak že pozor při účetnictví v roce 2013 at správně zrušíte dosud uplatňovanou částku u důchodců.
Možná nevíte, že například jen 48 poslanců naší slavné sněmovny, nemá žádnou zbytečnou funkci, za kterou to ostatní, kteří je mají pobírají měsíčně i desítky tisíc ke svému platu za to, že vlastně nic nedělají..

Vloženo: 10.08. 2012

Úroky z prodlení

Dle Obchodního zákoníku (§ 369): Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského.

Dle Občanského zákoníku (§ 517/2): Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, není-li podle tohoto zákona povinen platit poplatek z prodlení; výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis.

Nařízení vlády (§ 1 číslo 142/1994 Sb., ve znění číslo 33/2010 - platí od 1. 7. 2010): Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Zde odkaz ČNB

Vloženo: 20.07. 2012

Novela živnostenského zákona

Dne 30.06.2012 nabyla účinnosti novela Živnostenského zákona. Jako její hlavní přínos mimo některé drobnosti, lze označit zrušení nesmyslného označování provozovny jakýmsi dalším identifikačním číslem. Věřím, že by nás všechny zajímalo, kdo tento nesmysl vymyslel a kolik do zrušení této povinnosti bylo vynaloženo, či spíše vyhozeno peněz z kapes daňových poplatníků na realizaci tohoto nesmyslného označení???
Vloženo: 11.07. 2012

Skupiny prací dle nařízení vlády

Obecné charakteristiky skupin prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy a příklady těchto prací ve skupinách podle oborů najdete v nařízení vlády číslo 567/2006 Sb.
Vloženo: 30.06. 2012

Malá ukázka jak hodlá rádoby pravicová "nečasova"vláda šetřit na úkor občanů.

 • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob.
 • zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům.
 • zrušení tzv. zelené nafty.
 • zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod.
 • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 procent.
 • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce.
 • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod v obou sazbách.
 • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
 • sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení.

Všechna tato opatření, nevycházejí z ničeho jiného, než z dalšího nesmyslného a nekoncepčního zvyšování daní, jak jsme si u této vlady ostatně již zvykli. To by bylo všechno moc pěkné, kdyby k těmto opatřením, vláda řekla i to slavné b) Proč se vlastně vůbec neškrtá také na výdajové straně státního rozpočtu? Neruší se nepotřebné, vysoce přeplacené úřednické posty, nepřestanou se rozdávat statisícové a milionové odměny na ministerstvech, vyhazují se miliardy za nefunkční software, zbraně a vojenská dobordružství, neukončují se zbytečné "evropské" projekty, neprověřují se a trestně nestíhají předražené státní zakázky, nezkoumá se oprávněnost nárokovaných částek jednotlivých ministerstev, úřadů, institucí. Právě zde je totiž ten skrytý potenciál zdrojů, který by vedl ke snížení stále se zvyšujícího bilionového státního dluhu.

Vloženo: 29.05. 2012

Důchodové listy za rok 2011.

Termíny pro odevzdání důchodových listů za rok 2011 na OSSZ je do 30. května 2012.

Vloženo: 23.04. 2012

Kdo nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob?

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat ten poplatník:

 • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč),
 • který má příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 22.03. 2012

Termíny odevzdání přehledů sociální a zdravotní daně

Myslím, že je správné tyto nedobrovolné platby nazývat místo pojištěním daní. Navíc se zcela jasně ukazuje, že současná vláda, která dále zadlužuje náš stát tím dokazuje, že svoje peníze, které vložíme do státní černí díry již nikdo z nás nikdy neuvidí. Ale již k informacím o termínech.
Přehled o platbě zdravotní daně (pojištění) je nutno odevzdat do 30.4.2012 případně do 31. 7. 2012 pokud přiznání zpracovává daňový poradce. Doplatek daně (pojistného) je splatný do osmi dnů po podevzdání přehledu.
Přehled o platbě sociální daně (pojištění) je nutno odat do 2. 5. 2012, případně do 1.8. 2012 pokud přiznání zpracovává daňový poradce. Doplatek daně (pojistného) je splatný do osmi dnů po podevzdání přehledu.
Vloženo: 07.03. 2012

Režim přenesení daňové povinnost ve stavebnictví

Myslel jsem, že už mě nemúže téměř nic překvapit, ale to co se povedlo pracovníkům MF to je naprostý unikát.Režim přenesení daňové povinnosti k DPH na příjemce zdanitelného plnění při stavebních a montážních pracích vejde určitě do ději. Přesouvání daňové povinnosti z jednoho subjektu na druhý je opravdu dokonalá věc. Tato úprava opět jen prokazuje neschopnost státu vybírat daně a přenáší bezdůvodně tuto povinnost na podnikatele. Čeho se od takových "odborníků" ještě dočkáme???
Vloženo: 28.02. 2012
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8|
PH 2004 - 2019