Dnes je Sobota, 25.05.2024

Vedení účetnictví a daňové evidence Petr Hlaváč

Rozlišení daně z jednotlivých nemovitostí přes DiS.

Na webu finanční správy je návod jak zjistit dan z jednotlivých nemovitostí které vlastníte. ZDE

Vloženo: 23. 05. 2024
Poslanecká sněmovna opět podpořila neplatiče tentokrát zdravotního pojištění.

Poslanecká sněmovna schválila schválila 21.5. 2024 prominutí penále a příslušenství z nezaplaceného zdravotního pojištění.Náš zákonodárný sbor opakovaně říká jen hlupák v tomto státě platí vše co platit má. Ten kdo neplatí a užívá si ušetřené peníze jiným způsobem, tak je na tom nejlépe protože mu je stejně jakákoliv sankce odpuštěna Zdá se vám to normální? Mně tedy ne! Dalším ekonomickým výstřelkem je schválení zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky. Tak ten kdo si půjčuje a neplatí dluhy na sebe vyhlásí insolvenci a po třech letech splatí zanedbatelnou část dluhu a může si půjčovat znovu Co tomu asi říkají ti hlupáci, kteří třeba poctivě platí hypotéky? Sláva našim zákonodárcům. Ale co každý hlas u voleb, aby byla zachována koryta dnešní garnitůře je dobrý. Ještě si snad někdo myslí, že žijeme v právním státě? PRAVO JEN PRO VYVOLENÉ.

Vloženo: 22. 05. 2024
DPP od roku 2025.

Poslanecká sněmovna schválila opět formou oblíbeného "přílepku" od organizátora chastaček na ministerstvu úpravu dohod o provedení práce (DPP) od 1.1.2025. Limit u DPP, od kterého by se platilo sociální a zdravotní pojištění, se sníží z 10.001 Kč na 4.000 Kč (limit pro zaměstnání malého rozsahu). Zaměstnavatel bude moci v každém měsíci určit jednu DPP jako hlavní a oznámit ji ČSSZ. Tato oznámená DPP bude mít limit pro osvobození od sociálního a zdravotního pojištění ve výši 25 % průměrné mzdy (v současné době by to bylo 10.500 Kč). Nový systém DPP je součástí novely zákona o investičních společnostech (sněmovní tisk 570), která byla postoupena do Senátu. Je to v podstatě zrušení DPP, protože mají už formu HPP. Bravo poslanci.

Vloženo: 24. 04. 2024
Na jaké chyby si dát pozor při vyplnování DPFO.

Finanční správa informuje na co nezapomenout v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jakých chyb se vyvarovat:

 • pro elektronické zasílání používat formát xml
 • daňové zvýhodnění na dítě uplatní pouze jeden z rodičů
 • sleva na manželku jen když splní požadavek příjmů do 68 tis.
 • úrok na bydlení jen na nemovitost k trvalému bydlení
 • slevu na studenta či školkovné lze ještě za rok 2023 uplatnit
 • u přeplatku je třeba podepsat žádost o vrácení

Zdroj: Tisková zpráva GFŘ

Vloženo: 20. 03. 2024
Elektronická sbírka zákonů.

Systém Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (portál e-Sbírka) umožňuje bezplatně vyhledávat v digitalizované Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Obsahuje všechny právní předpisy vydané od roku 1945 a vybrané právní předpisy od roku 1918. Lze vyhledávat v textu, zobrazit úplná znění v různých časových okamžicích, základní předpisy jsou svázány s novelami, je možné využít odkazů do souvisejících předpisů a právních slovníků.

Vloženo: 08. 03. 2024
Konsolidační balíček s vyznačením změn.

GFŘ zveřejnilo spojenou verzi zákona 349/2023 Sb., tzv. konsolidačního balíčku (sněmovní tisk 488), s vyznačením změn v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů včetně jejich zdůvodnění.
Zdroj: Finanční správa

Vloženo: 29. 02. 2024
Stravenka, stravenkový paušál 2024

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na stravování (stravenka, stravování dodavatelsky, závodní stravování, stravenkový paušál) je u zaměstnance osvobozen do hranice 70 % horního limitu pro stravné pro cestovní náhrady 5 až 12 hod., tj. 70 % z 166 Kč = 116,20 Kč. Daňovými výdaji zaměstnavatele jsou veškeré příspěvky na stravování zaměstnanců vyplývající z vnitřního předpisu či kolektivní smlouvy.

Vloženo: 28 11. 2024
Změny sazeb DPH od roku 2024.

GFŘ vydalo Informaci ke změnám sazeb DPH od 1.1.2024.
Plnění podléhající snížené sazbě 12 % jsou uvedena v zákoně o DPH v přílohách č. 2 (seznam služeb) a přílohy č. 3 (seznam. zboží). Například pitnou vodou v sazbě 12 % se rozumí pouze pitná voda dodávaná vodovodem bez jakékoliv další úpravy. To splňuje i kohoutková voda doplněná dekorací, která není faktickým dochucením, tj. doplněná mátou, ovocem či ledem.několika měsíců.
Zdroj: Finanční správa

Vloženo: 15. 01. 2024
Zrušení plátcových pokladen.

Dnem 1.1.2024 zanikají všechny plátcovy pokladny a zároveň se ruší jejich registrace. Plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou za všechny plátcovy pokladny se stává jejich zřizovatel.
Plátcova pokladna je organizační jednotka plátce daně, kde dochází k vybírání srážení nebo zajištění daně a jsou zde k tomu uloženy potřebné doklady.
Zdroj: Finanční správa, Sdělení pro plátce daně ve věci zrušení plátcových pokladen

Vloženo: 28. 12. 2023
Milostivé léto daně pojistné.

Fyzické osoby mohou požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (úroky, penále, pokuty, náklady řízení) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku vzniklou do 30.9.2022) v průběhu rozhodného období (1.7. až 30.11.2023). U nedoplatků nad 5 tis. Kč je umožněna úhrada v 12-ti měsíčních splátkách, první je splatná 30.11.2023. Milostivé léto se u ČSSZ vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1.10.2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady. Do 30.11.2023 je nutné podat oznámení prostřednictvím ePortálu a v tomtéž termínu uhradit dlužné pojistné.

Vloženo: 30 11. 2023
Zastropování odpisů u luxusních aut.

U luxusních vozidel kategorie M1 budou od roku 2024 omezeny odpisy, které se uplatní jako výdaj. Částka omezení je 2 mil. Kč. Příklad: Vozidlo pořízeno v roce 2024 za cenu 3 mil. Kč. Nejprve se stanoví poměr (částka omezení/pořizovací cena) = 2/3. Standardní odpis (rovnoměrný je 330 tis., zrychlený 600 tis.) se vynásobí koeficientem 2/3 a poměrná část odpisů za rok 2024 uplatnitelná jako výdaj bude 220 tis. u rovnoměrného, resp. 400 tis. u zrychleného odpisování.

Vloženo: 31 10. 2023
Soudruh Pávek podepsal paskvil novelu Zákoníku práce.

Touto novelou se poslancům velmi úspěšně podařilo vlastně zrušit DPP a DPČ. Toto zoufalé gesto které poškodí desetitisíce našich občanů, kteři si občas přivydělávají se snad nedá ani komentovat.Proč by měl zaměstnavatel používat nějakou dohodu když má vlastně parametry HPP?

Vloženo: 17. 09. 2023
Datové schránky zrušených FÚ.

Datové schránky 77 zrušených územních pracovišť finančních úřadů zůstávají dočasně funkční a doručená podání jsou platná. Ukončení provozu datovek zrušených FÚ se předpokládá v horizontu několika měsíců.
Zdroj: Finanční správa

Vloženo: 30. 08. 2023
Příplatky změstnancům podle Zákoníku práce.

Druhy příplatků
V zákoníku práce č.262/2006 Sb. najdeme tyto příplatky:

1. obecný příplatek za práci přesčas (§ 114)

Přísluší ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna. Příplatek ani náhradní volno nepřísluší, je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas.

Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce 7přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu (40 hodin).

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v předchozí větě pouze na základě dohody se zaměstnancem.

2. příplatek za práci ve svátek (§ 115)

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

Svátky jsou vyjmenovány v zákoně o svátcích a jsou to: 1.1. Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1.5. Svátek práce, 8.5. Den vítězství, 5.7. Cyril a Metoděj, 6.7. Jan Hus, 28.9. Den státnosti, 28.10. Den vzniku Československa, 17.11. Den boje za demokracii, 24.12. Štědrý den, 25.12. 1.svátek vánoční, 26.12. 2.svátek vánoční.

3. příplatek za noční práci (§ 116)

Přísluší zaměstnanci ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Noční prací je práce v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou.

4. příplatek za práci ve ztíženém prostředí (§ 117)

Činí nejméně 10 % z částky minimální hodinové mzdy, tj. 10,38 Kč/hod. (platí pro rok 2023).

Ztížené pracovní prostředí je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům zatěžujícího vlivu (prach, chemické látky, hluk, vibrace, zvýšený tlak, radiace - podrobně v nařízení vlády 567/2006 Sb.). Pokud by zatěžujících vlivů bylo několik, příplatek se násobí.

5. příplatek za práci v sobotu a v neděli (§ 118)

Přísluší zaměstnanci ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Vloženo: 18. 07. 2023
Daňové milostivé léto.

Soudruh prezident Pávek podepsal zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. "daňové milostivé léto"). Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně (úroky, penále, pokuty, náklady řízení) za podmínky, že podají žádost a uhradí jistinu (původní částku vzniklou do 30.9.2022) v průběhu rozhodného období (1.7. až 30.11.2023). U nedoplatků nad 5 tis. Kč bude umožněna úhrada ve 4 splátkách do 17 měsíců od 1.7.2023. Přeloženo do češtiny všichni kdo poctivě hradí své závazky dělají velkou chybu. je třeba neúplatit a čekat že Vám to bohatá vláda odpustí!!!!
Zdroj: Finanční správa

Vloženo: 10. 06. 2023
Rádoby ozdravný balíček elektrikáře Stanjury. Člověka který neví kolik 0 má miliarda!!!!
 • Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 %
 • Znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %
 • Zvýšení daně z nemovitých věcí a automatické valorizace
 • Zrušení a snížení daňových úlev a výjimek: sleva na manželku se bude vztahovat pouze na manželka/manželku pečující o dítě do 3 let věku, zrušení školkovného, zrušení slevy na studenta, zrušení odpočtu za členské příspěvky odborům
 • Zvýšení odvodů OSVČ: V letech 2024-26 se navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ na sociální pojištění OSVČ z 25 na 40 % průměrné mzdy. Zároveň se navrhuje zvýšení vyměřovacího základu z 50 na 55 % základu daně
 • Zvýšení prahu pro sazbu 23 % u FO ze 4násobku na 3násobek průměrné mzdy
 • Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce. Pro DPP u jednoho zaměstnavatele bude limit 25 % průměrné mzdy, pro DPP u více zaměstnavatelů bude 40 % průměrné mzdy
 • Redukce sazeb DPH na základní 21 % a sníženou 12 %. Knihy v sazbě 0 %

Zdroj: MF ČR

Vloženo: 15. 05. 2023
Termín pro přiznání k DPFO za rok 2022.

Úterý 2.5.2023 je termínem pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronickou formou. Pro úhradu daně platí stejné datum.

Vloženo: 30. 04. 2023
Sleva na pojistném v2023.

ČSSZ zveřejnila podrobnou informaci ke Slevě na pojistném od 1.2.2023.

Vloženo: 19. 03. 2023
Pokyn D-59.

Pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních příjmů nahrazuje dřívější D-22. Účinný je od 1.1.2023..

Vloženo:15. 2. 2023
Kdo není povinen podávat daňové přiznání za rok 2022.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

 • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu, od roku 2023 se částka zvyšuje na 50.000 Kč
 • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč), od roku 2023 se zvyšuje na 20.000 Kč
 • který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění
 • jsou beze změny.
Vloženo:25. 1. 2023
Minimální mzda v roce 2023.

Traktorista Jurečk a navrhl lišácky změnu minimální mzdy. Mění se jen nejnižší a nejvyšší mzda. Zaměstnanci budou tohoto neschopného člověka jistě za tento krok obdivovat. Je zajímavé že polititci se nestydí a zvyšují si svoje přehnané platy od ledna 2023 o desítk tisíc koruna bez uzardění. jejich těžká a odpovědná práce na kterou všichni doplácíme si to jistě zaslouží.

Od 1.1.2023 se zvýší minimální měsíční mzda z 16.200 na 17.300 Kč a minimální hodinová mzda z 96,40 na 103,80 Kč. Upravuje se také zaručená mzda u skupiny prací 1 a 8, skupiny 2 až 7 jsou beze změny.

Vloženo:25. 12. 2022
Novinky pro zamestnavatele v roce 2023.
 • sleva na pojistném placeném zaměstnavatelem pro vybrané skupiny zaměstnanců při zkrácených úvazcích ve výši 5 % z vyměřovacího základu (platí od 1.2.2023)
 • podpora zaměstnanců nad 55 let formou nižšího sociálního pojištění (návrh MPSV od 1.7.2023)
 • podpora home-office, např. usnadnění přístupu některých zaměstnanců (těhotných žen aj.) k výkonu práce z domova či nárok zaměstnance na náklady ve výši 2,80 Kč/hod. práce (připravuje se v novele zákoníku práce)
 • elektronické doručování dokumentů zaměstnavatelem zaměstnanci
Vloženo: 24.11. 2022
Paušální daň 2023.

V roce 2023 bude činit měsíční platba paušální daně 6.208 Kč.

Vloženo: 8. 10. 2022
Repo sazba beze změny.

Česká národní banka rozhodla na svém zasedáním 29.9.2022 tak, že repo sazbu ponechá ve stávající výši 7,00 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 procentních bodů %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně (zvýšená o 8 procentních bodů %)

Vloženo: 1.10. 2022
Životní a existenční minimum se zvyšuje.

Nařízením vlády č. 204/2022 Sb. se s účinností od 1.7.2022 zvyšuje:

 • životní minimum jednotlivce z 4.250 Kč na 4.620 Kč
 • existenční minimum z 2.740 Kč na 2.980 Kč

Částka životního minima má vliv například na výpočet srážek ze mzdy při nařízené exekuci.

Vloženo: 1. 7. 2022
Novela daně z příjmů 1.7.2022.

Novela zákona o daních z příjmů od 1.7.2022 snižuje ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance při poskytnutí nízkoemisního vozidla na 0,5 % vstupní ceny (poprvé se uplatní při zúčtování mezd za 07/2022) a zařízení pro dobíjení vozidel se přeřazují do 2. odpisové skupiny.

Vloženo: 6. 6. 2022
Zrušení silniční daně.

Vláda schválila zrušení silniční daně u vozidel do 12 tun (osobní, nákladní, autobusy). Mělo by platit již pro zdaňovací období 2022. Návrh musí projít legislativním procesem (Poslanecká sněmovna -> Senát -> prezident -> Sbírka předpisů)

Vloženo: 15. 4. 2022
Zrušení EET.

V současné době je elektronická evidence tržeb pozastavena, a to do 31.12.2022. Nyní vláda s účinností od 1.1.2023 schválila úplné zrušení EET. Návrh musí projít legislativním procesem (Poslanecká sněmovna -> Senát -> prezident -> Sbírka předpisů)

Vloženo: 30.3. 2022
Nejčastější chyb v přiznání DPFO 2021.
 • nesprávná výše slevy - školkovné
 • daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatňují oba rodiče
 • chybné uplatnění slevy na manželku/manžela
 • uplatnění nezdanitelné položky, i když na ni není nárok
 • nepodepsání žádosti o vrácení přeplatku
Vloženo: 19.3. 2022
Aktuální informace k DPFO najdete jako každý rok na webu Finanční zprávy.

Zde najdete toto info k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021.Aktuální dotazy a odpovědi.

Vloženo: 13. 2. 2022
Daňový portál stále neumožňuje podat DPFO za rok 2021.

Stále není možné zpracovat a odeslat formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 přes aplikaci Elektronická podání (EPO).Nakonec není kam pospíchat palt nám běží a to je to podstatné. PODÁVÁM DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ PŘES EPO OD JEHO VZNIKU ALE TAKOVÝ ŠLENDRIÁN NEPAMATUJI!!!!

Vloženo: 12.2. 2022
OSVČ minimální platby v roce 2022.

Zdravotní daň minimální částka 2627 Kč (loni 2393 Kč).Sociální daň - důchodové pojištění minimální částka 2841 Kč (loni 2588 Kč). Pěkně nám to roste že?

Vloženo: 10. 1. 2022
MINIMÁLNÍ MZDA OD 1.1. 2022.

Nařízením vlády číslo 405/2021 Sbírky předpisů se s účinností od 1.1.2022 zvyšuje minimální hodinová mzda na 96,40 Kč a minimální měsíční mzda na 16.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Vloženo: 20. 12. 2021
Žádost o zvýšení starobního důchodu.

O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci (zaměstnaní či podnikající) žádat vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění. Za každých 360 dnů odpracovaných při pobírání důchodu se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán. Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé domnívají.

Vloženo: 20. 09. 2021
Kurzarbeit.

Novela zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit, vyšla ve Sbírce předpisů pod č. 248/2021. Účinná je od 1.7.2021. V době krize pomůže tehdy, když zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci. Stát v tom případě bude zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy.

Novela zákona o zaměstnanosti ukládá zaměstnavateli povinnost v době, kdy bude platit kurzarbeit, vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy v minimální výši 80 % hrubého výdělku zaměstnance. Na náhradu mzdy a odvody obdrží zaměstnavatel příspěvek ve výši 80 % nákladů (tj. 80 % vyplacené náhrady + zdravotní + sociální pojištění placené zaměstnavatelem). Stropem pro příspěvek bude 1,5násobek celostátní průměrné mzdy. Podmínkou je, že zaměstnavatel bude zaměstnancům přidělovat práci jen v rozsahu 20-80 %. Podporu může firma využívat nejdéle jeden rok.

Vloženo: 25. 07. 2021
Zvýšení úrokové sazby.

ČNB zvýšila repo sazbu z 0,25 % na 0,50 %. Změna je účinná od 24. června 2021. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 8 %).

Vloženo: 02. 07. 2021
Antivirus A plus prodloužen.

Antivirus Aplus byl prodloužen do konce května 2021.

Vloženo: 20. 04. 2021
Nové termíny pro podání daňových přiznání.

Vzhledem k rozsáhlým změnám v termínech podání daňových přiznání vydala finanční zpráva následující tabulku s termíny podání jednotlivých daňových přiznání. Tabulka je zde:

Vloženo: 25. 03. 2021
Tabulka změn termínů v podání daňových přiznání.

Vzhledem k rozsáhlým změnám v termínech podání daňových přiznání vydala finanční zpráva následující tabulku s termíny podání jednotlivých daňových přiznání. Tabulka je zde:

Vloženo: 15. 03. 2021
Kdo nemusí podat daňové přiznání.

Poplatní není povinen podat DPFO v následujících případech:

 • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,
 • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,
 • který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.
Vloženo: 28. 02. 2021
Dar do výše 30% základu daně.

Zákonem 39/2021 Sb. byl novelizován § 15/1 ZDP, který zvyšuje částku, kterou lze uplatnit od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě daru. Poplatník DPFO si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně a to v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 a 2021 (pro rok 2019 platila možnost odečtu nejvýše 15 % základu daně).

 

Vloženo: 12. 02. 2021
Daňový balíček 2021.

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byl 31. 12. 2020 vydán ve Sbírce předpisů pod číslem 609/2020. Přináší tyto novinky

 

Otázkou je zda bude tento zákon platit???? červená mikina HAMTÁČEK a banda příživníku ze senátů chtějí tento zákon který snižuje daně obyčejným lidem hnát k ústavnímu soudu. Opět se jen ukazuje kdo opovrhuje občany našeho státu!!!!!! Samozřejmě když někdo bere 150 000 Kč měsíčně a více tak je mu nějaké snižování daní ukradené.

 • zvýšení základní slevy na poplatníka z 24.840 na 27.840 Kč (v roce 2021) a na 30.840 Kč (v roce 2022),
 • zrušení superhrubé mzdy,
 • sazby daně 15 a 23 %,
 • stravenkový paušál jako nová peněžní forma příspěvku na stravování, maximální částkou je 70 % z 108 Kč (stravné pro 5-12 hod. v roce 2021), tj. 75.60 Kč/směna
 • zvýšení hranice daňového odpisování hmotného majetku a TZ z 40 na 80 tis. Kč (možno použít i pro majetek zakoupený od 1. 1. 2020),
 • mimořádné odpisy pro majetek v 1. a 2. odp. sk. pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, u 1. odpisové skupiny bude doba odpisu 12 měsíců (obvykle 3 roky), u 2. odpisové skupiny 24 měsíců (obvykle 5 let),
 • zrušení limitu pro maximální bonus 60.300 Kč (§ 35c/3), maximální měsíční bonus ve výši 5.025 Kč zůstává (§ 35d/4),
 • snížení spotřební daně z nafty o 1 Kč/litr,
 • zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků o 10 % (v roce 2021, od 1.2.), resp. o 5 % (v letech 2022 a 2023).
Vloženo: 01. 01. 2021
Antivirus prodloužen.

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus do konce února 2021.

 

Vloženo: 28. 12. 2020
Zásadní změny v oblasti pracovní a sociálních věcí v roce 2021.

MPSV shrnuje změny v oblasti práce a sociálních věcí v roce 2021:

 • zvýší se minimální mzda (měsíční z 14.600 na 15.200 Kč, hodinová z 87.30 na 90.50 Kč),
 • zvýší se nejnižší úrovně zaručené mzdy (o 600 až 1.200 Kč měsíčně)
 • zvýší se minimální záloha placená OSVČ na pojistné na sociální zabezpečení (u hlavní činnosti z 2.544 na 2.588 Kč, u vedlejší z 1.018 na 1.036 Kč)
 • zvýší se minimální platba nemocenského pojištění OSVČ (z 126 na 147 Kč)
 • zvýší se rozhodná částka pro účast na důchodovém pojištění OSVČ (z 83.603 na 85.058 Kč)
 • zvýší se maximální vyměřovací základ pro placení pojistného OSVČ (z 1.672.080 na 1.701.168 Kč)
 • změní se výpočet a čerpání dovolené (bude v hodinách)
 • zvýší se redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění
 • zvýší se důchody (průměrně o 839 Kč)
 • změní se statut zaměstnanců Velké Británie (od 1.1. jako občané třetích zemí)
 • nový zákon o náhradním výživném (výživné až do výše 3.000 Kč bude vyplácet ÚP)

ZDROJ: Tisková zpráva MPSV

Vloženo: 28.12. 2020
Novela Zákoníku práce 2020.

Novela zákoníku práce, která vyšla pod číslem 285/2020 Sb. řeší zejména tyto oblasti:

 • Sdílené pracovní místo. Nejméně dva zaměstnanci se stejným druhem práce a se sjednanou kratší pracovní dobou mohou sami po dohodě se zaměstnavatelem na tzv. sdíleném pracovním místě rozvrhovat pracovní dobu podle svých potřeb a mohou se tak při výkonu práce se střídat.
 • Dovolená v hodinách. Právo na dovolenou bude vyjádřeno v hodinách při zachování požadavku, aby dovolená byla odvozena od její výměry v týdnech.
 • Doručování písemností. Zjednodušuje se doručování písemností zaměstnavatelem.
 • Prevence pracovních úrazů. Legislativní úprava prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání by měla vést ke snížení nežádoucích trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  Novela je účinná od 30.7., ale některé změny (sdílené pracovní místo, úprava výpočtu dovolené) až od 1. 1. 2021.
Vloženo: 30.07. 2020
Elektronizace podání ČSSZ- další "zjednodušení" práce podnikajících osob.

Tak úředník si zase ulehčil život a omezil styk s podnikateli. Pouze elektronicky lze podat formuláře:

 1. Přehled o výši pojistného – od 1. 7. 2020
 2. Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání – od 1. 9. 2020
 3. ELDP – od 1. 9. 2020
 4. Příloha k žádosti o dávku – od 1. 9. 202
Vloženo: 16.07.. 2020
Paušální daň od roku 2021.

Vláda schválila návrh na paušální daň. OSVČ s ročním příjmem do 800 tis. Kč, neplátci DPH, se budou moci přihlásit k paušální dani, která by pro rok 2021 činila 5.740 Kč měsíčně (z toho zdravotní pojištění 2.514 Kč, sociální pojištění 3.126 Kč, daň z příjmů 100 Kč). V dalších letech by se částka zvyšovala. OSVČ s paušální daní nebudou podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a ZP. Poplatník si nebude moci uplatnit slevy, např. bonus na děti či slevu na manželku.

Vloženo: 12.07.. 2020
Sazby DPH od 1.7. 2020.

Od 1. 7. 2020 se do sazby 10 % zařazují ubytovací služby, vstupné na sportovní a kulturní akce, využívání sportovních zařízení a osobní doprava lyžařskými vleky. Podrobnosti hledejte zde: Informaci GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020.

Vloženo: 08.07.. 2020
Prodloužení danových úlev ke dni 10.6 2020.

Vláda přijala tzv. Liberační balíček III, který upravuje několik daňových úlev. Promíjí se pokuta za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2019 včetně prominutí úroků z prodlení za opožděnou úhradu daně. Obojí za podmínky podání přiznání a úhrady nedoplatku daně nejpozději do 18. 8. 2020 (původní prominutí bylo do termínu 1. 7. 2020). Jde o faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 do 18. 8. 2020. Zdroj: Tisková zpráva MF

Vloženo:15.06. 2020
Přímá podpora pro OSVČ.

Ve Sbírce předpisů ČR dne 14. 4. 2020 vyšel pod číslem 159/2020 zákon o kompenzačním bonusu, který upravuje daňový bonus na kompenzaci hospodářských následků souvisejících s koronavirem. Na částku 25.000 Kč (500 Kč/den od 12.3. do 30. 4. 2020) bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá Finanční správu (nejpozději do 29. 6. 2020) a splní několik základních požadavků:

 • je OSVČ a vykonávaná činnost je činností hlavní (může být i vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání)
 • OSVČ byla aktivní k 12. 3. 2020 (případně má přerušenou činnost kdykoliv po 31. 8. 2019 – sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku výskytu koronaviru nebo krizových opatření vlády,
 • splnění výše uvedených skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Vloženo:17.04. 2020
Stravenkový paušál konečně snad od roku 2021.

Možná se pozdě, ale přece dočkáme zrušení pochybného neefektivního systému stravenek. Kdy si zahraniční firmy tisknou jakési papírky, které potom platí jako peníze. Navíc za výměnu těchto "poukázek" vybírají nehorázné poplatky, kterým říkají provize. Ke stravenkám chce Ministerstvo financí přidat další možnost, díky které mohou zaměstnanci dostat nezdaněný příspěvek na stravování rovnou v penězích. Z průzkumu agentury Median vyplývá, že 74 % respondentů z řad zaměstnanců, kterým dnes zaměstnavatelé dávají stravenky, by do budoucna dostávalo raději příspěvek ve formě peněz. Nejvíce dojemná je starost odborářů že pracující přestanou bez stravenek jíst. Soudruhu Středulo nepřestanou!!! Jen už stravenkové firmy nebudou podporovat odborářské vyžírky.Návrh stravenkového paušálu se připravuje do daňového balíčku na rok 2021. Zdroj: Tisková zpráva MF

Vloženo:08.03. 2020
Oznámení o osvobozených příjmech.

Oznamovací povinnost pro příjmy fyzických osob platí od 1. 1. 2015. Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a § 4a (bezúplatné příjmy), dle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a § 10 (ostatní příjmy). Nesdělují se příjmy, které může správce daně získat z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Oznamuje se osvobozený příjem vyšší než 5 mil. Kč, za rok 2019 nejpozději do 1. 4. 2020. Doporučený vzor tiskopisu Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP.

Vloženo:27.02. 2020
Nejzávažnější změny v oblasti daní pro rok 2020..

Pro rok 2020 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Zde najdete přehled hlavních novinek.

Vloženo: 02.01. 2020
PŘEJI SVÝM KLIENTŮM A TAKÉ VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2020 HODNĚ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ I V OSOBNÍM ŽIVOTĚ.
Platba zdravotní a sociální daně se pro OSVČ opět v roce 2020 zvyšuje.

Nová výše zdravotní daně je 2352 Kč což je o 144 Kč víc než loni a nová výše sociální daně je 2544 Kč což je o 156 Kč více než loni.

Vloženo: 12.12. 2019
Minimální mzda bude v roce 2020 14.600 Kč.

Vláda schválila návrh minimální mzdy pro rok 2020 ve výši 14.600 Kč. Ale jaksi se nemluví že tato podivná věc sebou nese samozřejmě o zvýšení tzv. zaručené mzdy a tudíž zase další zvýšení již tak přemrštěných odvodů z mezd státu!!!!!

Vloženo: 27.11. 2019
Poslední vlna EET vyšla ve sbírce.

Novela zákona o evidenci tržeb vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 256 a nabývá své účinnosti 1. 11. 2019. Poslední vlna evidence tržeb se tedy spustí k 1. 5. 2020.

Vloženo: 12.10. 2019
Nová struktura kontrolního hlášení.

Nová struktura kontrolního hlášení
V souvislosti s novelou DPH, konkrétně se změnou oprav základu daně v případě nedobytných pohledávek, dochází ke změně struktury formuláře kontrolního hlášení v oddíle A4 a B2. Nová struktura platí od 1. 10. 2019 a vztahuje se již na kontrolní hlášení za září či III.Q.2019.

Vloženo: 24.09. 2019
Poslanci schválili poslední etapu EET pro všechny.

Parlament přes počáteční potíže /málo poslanců koalice/ schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Zákon nyní míří k podpisu prezidentem republiky a následně bude vyhlášen ve sbírce zákonů. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. S ohledem na dosavadní zkušenosti se zbývajícími fázemi legislativního procesu lze očekávat, že k náběhu chybějících oborů podnikání dojde 1. května, případně 1. dubna 2020. Ke stejnému datu dojde také ke snížení DPH..zde tisková zpráva MF

Vloženo: 10.08. 2019
Studenti a absolventi platba pojištění.

ČSSZ v tomto článku vysvětluje situace studentů a absolventů v návaznosti na sociální pojištění: když studium končí, když absolvent nastoupí do zaměstnání, když student/absolvent začne podnikat, když student/absolvent nastoupí na prázdninovou brigádu, když student /absolvent vycestuje do zahraničí.zde článek ČSSZ

Vloženo: 10.08. 2019
Zvýšení úrokové sazby.

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.75 % na 2.00 %. Změna je účinná od 3. května 2019. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

Vloženo: 10.05. 2019
Informace k novelám Zákona o DPH.

Finanční správa zveřejnila Informace k novelám zákona o DPH 2019. Ze změn vyplývajících z novelizace k 1. 4. 2019 zde jsou některé vybrané změny:
1) Nový výpočet DPH z ceny včetně daně. Daň 21 % = částka včetně DPH – částka včetně DPH/1.21.
2) Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti na celou korunu.
3) Na souhrnném daňovém dokladu lze kombinovat přijetí úplat i uskutečněná plnění.
4) Nová povinnost pro plátce. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, k tomu, aby tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Vloženo: 01.04. 2019
Otázky kolem důchodu.

Česká správa sociálního zabezpečení přináší na svém webu formou otázek a odpovědí nejčastější informace, které jsou spojeny se starobním důchodem.

Vloženo: 20.03. 2019
Nejčastější chyby v daňových přiznáních.

Finanční správa upozorňuje na  nejčastější chyby v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob.

Vloženo:27.02. 2019
Zrušení karenční doby.

Novelou zákoníku práce se ruší karenční doba, tzn. doba prvních tří neplacených dnů nemoci. Zároveň se zaměstnavatelům sníží odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %. Účinnost je od 1. 7. 2019. prostě zaměstnanec je chráněný druh a má se nejlíp!!!

Vloženo: 03.02. 2019
PŘEJI SVÝM KLIENTŮM A TAKÉ VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2019 HODNĚ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ
Zvýšení minimimální mzdy.

Nařízením vlády číslo 273/2018 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální hodinová mzda na 79.80 Kč a minimální měsíční mzda na 13.350.

Vloženo: 07.12. 2018
Závažné změny v platbách sociální daně vlastně pojištění od 1.1. 2019.

Od ledna příštího roku se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.
Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována. Pro správné zúčtování platby pojistného je nadále důležité uvádět variabilní symbol přidělený OSSZ a hradit pojistné na určené bankovní spojení OSSZ – zálohy na pojistné na důchodové pojištění mají svůj účet, pojistné na nemocenské pojištění má také svůj účet.
Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

Vloženo: 17.05. 2018
Často se zapomíná na povinné náležitosti obchodních listin.

Tuto problematiku řeší občanský zákoník v § 435

 • „Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo.
 • Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.“
 • Podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje. Na obchodních listinách (faktura, objednávka, obchodní dopis, smlouva) podnikatel uvádí tedy údaj o zápisu do živnostenského registru, seznamu advokátů, daňových poradců, znalců atd.
 • Pokud má podnikatel internetové stránky, musí na nich uvést své jméno a sídlo.
 • Povinnost mít internetové stránky má pouze akciová společnost. Na internetových stránkách musí zveřejnit všechny údaje, které musí uvádět na obchodních listinách. Pokud si internetové stránky zřídí společnost s ručením omezeným, vztahuje se na ni ustanovení o povinném uvádění některých údajů stejně jako na akciovou společnost.
 • Za porušení povinností uvádět na obchodních listinách stanovené údaje, může být podnikateli uložena pokuta až do výše 50.000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu jednoho roku (§ 24 zákona o přestupcích).
Vloženo: 05.06. 2018
GDPR vstupuje v účinnost od 25. května 2018.

Od 25. května vstupuje v platnost. GDPR. Jedná se o obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Jak je v našem státě dobrým zvykem poslanecká sněmovna v zápalu boje o koryta pozapomněla přijmout zákon, který by upravoval GDPR u nás tak jako to udělalo mnoho jiných států. No není se čemu divit, když to poslanci ví teprve od roku 2016. Proto u nás bude platit varianta jak jí schvalila EU. Děkujem našim zákonodárcům!!!!!!

Vloženo: 17.05. 2018
Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2017.

Nejpozději do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 určený pro ČSSZ, nejpozději do 3. května Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovnu. Termíny 1.8. ČSSZ, resp. 2.8. (ZP) platí pro ty, kterým zpracovává přiznání daňový poradce (nutno doložit ČSSZ do 2.5., ZP do 30.4.).

Vloženo: 25.04. 2018
Bezplatná daňová složenka.

Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí mohou fyzické osoby využít bezplatnou Poštovní poukázku A. Bezplatná daňová složenka je k dispozici na všech pobočkách České pošty. Pokyny k vyplnění najdete zde.

Vloženo: 15.03. 2018
Aktuální informace k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.

Daňová zpráva zveřejnila odpovědi na na nejčastější dotazy k dani

Vloženo: 10.02. 2018
Rozhodné částky pro roky 2016 až 2018.

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2016 64.813 Kč, pro rok 2017 je 67.756 Kč a pro rok 2018 je stanovena ve výši 71.950 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Vloženo: 20.01. 2018
Zdravotní pojištění v roce 2018.

VZP zveřejnila změny ve zdravotním pojištění pro rok 2018:

 • zvýšení minimální zálohy OSVČ z 1.906 na 2.024 Kč,
 • zvýšení minimálního pojistného osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců z 1.485 na 1.647 Kč,
 • zvýšení pojistného u osob, za které je plátcem stát z 920 na 969 Kč.
Vloženo: 12.01. 2018
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2018 HODNĚ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ
 Rozhodnutí ÚS k EET.

Ústavní soud revidoval zákon o evidenci tržeb nálezem ze dne 15. 12. 2017:

 • ruší se náběh třetí (k 1. 3. 2018) a čtvrté vlny (k 1. 6. 2018)
 • k 28. 2. 2018 se ruší se povinnost evidovat bezhotovostní platby kartou
 • k 28. 2. 2018 se ruší povinnost uvádět na účtence DIČ
 • k 31. 12. 2018 se ruší výjimky z EET (nutno je upravit zákonem)

plné znění Nálezu ÚS zde

Vloženo: 18.12. 2017
Změna zdanění nízkých příjmů ze závislé činnosti v roce 2018.

Příjmy ze závislé činnosti (poplatníka, který nepodepsal prohlášení k dani) podléhají srážkové dani, pokud v úhrnné výši („hrubý příjem“) nepřesáhnou částku 2.500 Kč za měsíc. Změna v § 6/4 ZDP je účinná od roku 2018. Dosud podléhají srážkové dani pouze příjmy z dohody o provedení práce nepřesahující 10.000 Kč za měsíc (při nepodepsaném prohlášení).

Vloženo: 03.11. 2017
Redukční hranice 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2018 takto:

a) první redukční hranice činí 1.000 Kč (942 Kč v roce 2017),
b) druhá redukční hranice činí 1.499 Kč (1.412 Kč v roce 2017),
c) třetí redukční hranice činí 2.998 Kč (2.824 Kč v roce 2017).

Sdělení vyšlo pod číslem 349/2017 Sbírky předpisů.

Vloženo: 20.10. 2017
Minimální mzda.

Nařízením vlády číslo 286/2017 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2018 zvyšuje minimální hodinová mzda na 73.20 Kč a minimální měsíční mzda na 12.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podrobnosti zde

Vloženo: 19.09. 2017
Zvýšení nezdanitelné položky pro dárce krve .

Zákonem 254/2017 Sb. byl novelizován § 15/1 zákona o daních z příjmů týkající se nezdanitelné části u dárce krve, orgánu a krvetvorných buněk. Účinnost je od 1. 9. 2017 a poprvé se použije již pro rok 2017.

Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se:

 1. hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce oceňuje částkou 3.000 Kč (zvýšení ze 2.000 Kč),
 2. hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20.000 Kč (beze změny),
 3. hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20.000 Kč (nové).
Vloženo: 28.08. 2017
Zvýšení úrokové sazby.

ČNB zvýšila repo sazbu z 0.05 % na 0.25 %. Změna je účinná od 4. srpna 2017. Repo sazba (zvýšená o 14 %) se uplatní například při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně.

Vloženo: 03.08. 2017
Zvýšení daňového zvýhodněníí .

Zákonem číslo 170/2017 Sb. se zvyšují daňová zvýhodnění na děti. Na druhé dítě se roční částka mění z 17.004 Kč (1.417 Kč/měs.) na 19.404 Kč (1.617 Kč/měs.), na třetí (a každé další) z 20.604 Kč (1.717 Kč/měs.) na 24.204 Kč (2.017 Kč/měs.). Zvýhodnění na první dítě zůstává ve výši 13.404 Kč. Účinnost zákona je od 01. 07. 2017. Poprvé se použije při zpracování mezd za červenec.

Vloženo: 15.06. 2017
Promíjení příslušenství daně..

Od 1. 1. 2015 může daňový subjekt žádat správce daně o prominutí příslušenství daně. Generální finanční ředitelství vydalo pokyn GFŘ-D-21, který upravuje postup orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně. Při podání žádosti by měl daňový subjekt věnovat pozornost zejména následujícím okolnostem:

 1. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč, pokud je žádáno o prominutí částky vyšší než trojnásobek sazby poplatku.
 2. Ke dni podání žádosti musí být uhrazena daň, k níž se příslušenství váže.
 3. Žádost o prominutí penále musí být podána včas, tj. nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.
 4. Daňový subjekt by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit.
 5. Prominutí příslušenství není možné, pokud daňový subjekt v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.
Vloženo: 18.05. 2017
Nález ÚS ke kontrolnímu hlášení.

Pod číslem 40/2017 Sbírky předpisů vyšel dne 15. 2. 2017 Nález Ústavního soudu ke kontrolnímu hlášení.


 1. Ustanovení § 101d/1 ZDPH (V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.) se ruší dnem 31. 12. 2017. Komentář: Obsah kontrolního hlášení bude muset být stanoven zákonem nikoliv správcem daně.
 2. Ustanovení § 101g/5 ZDPH (Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.) se ruší. Komentář: Ustanovení o výzvě k podání či doplnění KH odeslaná správcem daně emailem s doručením v okamžiku odeslání, se ruší ke dni 15. 2. 2017.
Vloženo: 01.04. 2017
Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 .

Na webu Finanční správy najdete aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016. Aktuální dotazy a odpovědi

Vloženo: 10.03. 2017
Rozhodné částky pro rok 2017 OSVČ vedlejší činnost.

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2015 63.865 Kč, pro rok 2016 je 64.813 Kč a pro rok 2017 je stanovena ve výši 67.756 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Vloženo: 10.01. 2017
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2017 A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8| 9
PH 2004 - 2024