Dnes je Pondel, 21.10.2019

Vedení účetnictví a daňové evidence Petr Hlaváč

Účetnictví a daně aktuální informace
Poslední vlna EET vyšla ve sbírce.

Novela zákona o evidenci tržeb vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 256 a nabývá své účinnosti 1. 11. 2019. Poslední vlna evidence tržeb se tedy spustí k 1. 5. 2020.

Vloženo: 12.10. 2019
Nová struktura kontrolního hlášení.

Nová struktura kontrolního hlášení
V souvislosti s novelou DPH, konkrétně se změnou oprav základu daně v případě nedobytných pohledávek, dochází ke změně struktury formuláře kontrolního hlášení v oddíle A4 a B2. Nová struktura platí od 1. 10. 2019 a vztahuje se již na kontrolní hlášení za září či III.Q.2019.

Vloženo: 24.09. 2019
Poslanci schválili poslední etapu EET pro všechny.

Parlament přes počáteční potíže /málo poslanců koalice/ schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Zákon nyní míří k podpisu prezidentem republiky a následně bude vyhlášen ve sbírce zákonů. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. S ohledem na dosavadní zkušenosti se zbývajícími fázemi legislativního procesu lze očekávat, že k náběhu chybějících oborů podnikání dojde 1. května, případně 1. dubna 2020. Ke stejnému datu dojde také ke snížení DPH..zde tisková zpráva MF

Vloženo: 10.08. 2019
Studenti a absolventi platba pojištění.

ČSSZ v tomto článku vysvětluje situace studentů a absolventů v návaznosti na sociální pojištění: když studium končí, když absolvent nastoupí do zaměstnání, když student/absolvent začne podnikat, když student/absolvent nastoupí na prázdninovou brigádu, když student /absolvent vycestuje do zahraničí.zde článek ČSSZ

Vloženo: 10.08. 2019
Zvýšení úrokové sazby.

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 1.75 % na 2.00 %. Změna je účinná od 3. května 2019. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %) nebo při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně podle daňového řádu (zvýšená o 14 %).

Vloženo: 10.05. 2019
Informace k novelám Zákona o DPH.

Finanční správa zveřejnila Informace k novelám zákona o DPH 2019. Ze změn vyplývajících z novelizace k 1. 4. 2019 zde jsou některé vybrané změny:
1) Nový výpočet DPH z ceny včetně daně. Daň 21 % = částka včetně DPH – částka včetně DPH/1.21.
2) Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti na celou korunu.
3) Na souhrnném daňovém dokladu lze kombinovat přijetí úplat i uskutečněná plnění.
4) Nová povinnost pro plátce. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, k tomu, aby tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Vloženo: 01.04. 2019
Otázky kolem důchodu.

Česká správa sociálního zabezpečení přináší na svém webu formou otázek a odpovědí nejčastější informace, které jsou spojeny se starobním důchodem.

Vloženo: 20.03. 2019
Nejčastější chyby v daňových přiznáních.

Finanční správa upozorňuje na  nejčastější chyby v přiznáních k dani z příjmů fyzických osob.

Vloženo:27.02. 2019
Zrušení karenční doby.

Novelou zákoníku práce se ruší karenční doba, tzn. doba prvních tří neplacených dnů nemoci. Zároveň se zaměstnavatelům sníží odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 %. Účinnost je od 1. 7. 2019. prostě zaměstnanec je chráněný druh a má se nejlíp!!!

Vloženo: 03.02. 2019
PŘEJI SVÝM KLIENTŮM A TAKÉ VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2019 HODNĚ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ
Zvýšení minimimální mzdy.

Nařízením vlády číslo 273/2018 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální hodinová mzda na 79.80 Kč a minimální měsíční mzda na 13.350.

Vloženo: 07.12. 2018
Závažné změny v platbách sociální daně vlastně pojištění od 1.1. 2019.

Od ledna příštího roku se mění splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se bude nově hradit v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.
Do konce letošního roku platí, že měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění jsou splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Totéž platí i pro úhradu pojistného na nemocenské pojištění. Od ledna 2019 se však budou zálohy na důchodové pojištění i pojistné na nemocenské pojištění platit v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. OSVČ budou mít na zaplacení celý měsíc, nová splatnost tedy bude v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována. Pro správné zúčtování platby pojistného je nadále důležité uvádět variabilní symbol přidělený OSSZ a hradit pojistné na určené bankovní spojení OSSZ – zálohy na pojistné na důchodové pojištění mají svůj účet, pojistné na nemocenské pojištění má také svůj účet.
Aby OSVČ neplatily v lednu 2019 dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění, je přechodným ustanovením dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019, se považuje za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec. K úhradě může dojít až v souvislosti s vyčíslením doplatku pojistného při zúčtování přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018. OSVČ má však možnost zálohu za prosinec dobrovolně uhradit platbou zaslanou v období od 21. do 31. prosince 2018, tj. po splatnosti zálohy za listopad 2018. Pozdější úhrada není možná. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na platby pojistného na nemocenské pojištění.

Vloženo: 17.05. 2018
Často se zapomíná na povinné náležitosti obchodních listin.

Tuto problematiku řeší občanský zákoník v § 435

 • „Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo.
 • Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.“
 • Podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence včetně přiděleného identifikačního údaje. Na obchodních listinách (faktura, objednávka, obchodní dopis, smlouva) podnikatel uvádí tedy údaj o zápisu do živnostenského registru, seznamu advokátů, daňových poradců, znalců atd.
 • Pokud má podnikatel internetové stránky, musí na nich uvést své jméno a sídlo.
 • Povinnost mít internetové stránky má pouze akciová společnost. Na internetových stránkách musí zveřejnit všechny údaje, které musí uvádět na obchodních listinách. Pokud si internetové stránky zřídí společnost s ručením omezeným, vztahuje se na ni ustanovení o povinném uvádění některých údajů stejně jako na akciovou společnost.
 • Za porušení povinností uvádět na obchodních listinách stanovené údaje, může být podnikateli uložena pokuta až do výše 50.000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu jednoho roku (§ 24 zákona o přestupcích).
Vloženo: 05.06. 2018
GDPR vstupuje v účinnost od 25. května 2018.

Od 25. května vstupuje v platnost. GDPR. Jedná se o obecné nařízení na ochranu osobních údajů. Jak je v našem státě dobrým zvykem poslanecká sněmovna v zápalu boje o koryta pozapomněla přijmout zákon, který by upravoval GDPR u nás tak jako to udělalo mnoho jiných států. No není se čemu divit, když to poslanci ví teprve od roku 2016. Proto u nás bude platit varianta jak jí schvalila EU. Děkujem našim zákonodárcům!!!!!!

Vloženo: 17.05. 2018
Přehledy OSVČ pro ČSSZ a ZP za rok 2017.

Nejpozději do 2. května nezapomeňte odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 určený pro ČSSZ, nejpozději do 3. května Přehled OSVČ za rok 2017 pro zdravotní pojišťovnu. Termíny 1.8. ČSSZ, resp. 2.8. (ZP) platí pro ty, kterým zpracovává přiznání daňový poradce (nutno doložit ČSSZ do 2.5., ZP do 30.4.).

Vloženo: 25.04. 2018
Bezplatná daňová složenka.

Pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí mohou fyzické osoby využít bezplatnou Poštovní poukázku A. Bezplatná daňová složenka je k dispozici na všech pobočkách České pošty. Pokyny k vyplnění najdete zde.

Vloženo: 15.03. 2018
Aktuální informace k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017.

Daňová zpráva zveřejnila odpovědi na na nejčastější dotazy k dani

Vloženo: 10.02. 2018
Rozhodné částky pro roky 2016 až 2018.

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2016 64.813 Kč, pro rok 2017 je 67.756 Kč a pro rok 2018 je stanovena ve výši 71.950 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Vloženo: 20.01. 2018
Zdravotní pojištění v roce 2018.

VZP zveřejnila změny ve zdravotním pojištění pro rok 2018:

 • zvýšení minimální zálohy OSVČ z 1.906 na 2.024 Kč,
 • zvýšení minimálního pojistného osob bez zdanitelných příjmů a zaměstnanců z 1.485 na 1.647 Kč,
 • zvýšení pojistného u osob, za které je plátcem stát z 920 na 969 Kč.
Vloženo: 12.01. 2018
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2018 HODNĚ ZDRAVÍ A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ
 Rozhodnutí ÚS k EET.

Ústavní soud revidoval zákon o evidenci tržeb nálezem ze dne 15. 12. 2017:

 • ruší se náběh třetí (k 1. 3. 2018) a čtvrté vlny (k 1. 6. 2018)
 • k 28. 2. 2018 se ruší se povinnost evidovat bezhotovostní platby kartou
 • k 28. 2. 2018 se ruší povinnost uvádět na účtence DIČ
 • k 31. 12. 2018 se ruší výjimky z EET (nutno je upravit zákonem)

plné znění Nálezu ÚS zde

Vloženo: 18.12. 2017
Změna zdanění nízkých příjmů ze závislé činnosti v roce 2018.

Příjmy ze závislé činnosti (poplatníka, který nepodepsal prohlášení k dani) podléhají srážkové dani, pokud v úhrnné výši („hrubý příjem“) nepřesáhnou částku 2.500 Kč za měsíc. Změna v § 6/4 ZDP je účinná od roku 2018. Dosud podléhají srážkové dani pouze příjmy z dohody o provedení práce nepřesahující 10.000 Kč za měsíc (při nepodepsaném prohlášení).

Vloženo: 03.11. 2017
Redukční hranice 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2018 takto:

a) první redukční hranice činí 1.000 Kč (942 Kč v roce 2017),
b) druhá redukční hranice činí 1.499 Kč (1.412 Kč v roce 2017),
c) třetí redukční hranice činí 2.998 Kč (2.824 Kč v roce 2017).

Sdělení vyšlo pod číslem 349/2017 Sbírky předpisů.

Vloženo: 20.10. 2017
Minimální mzda.

Nařízením vlády číslo 286/2017 Sbírky předpisů se s účinností od 1. 1. 2018 zvyšuje minimální hodinová mzda na 73.20 Kč a minimální měsíční mzda na 12.200 Kč. Navyšují se také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podrobnosti zde

Vloženo: 19.09. 2017
Zvýšení nezdanitelné položky pro dárce krve .

Zákonem 254/2017 Sb. byl novelizován § 15/1 zákona o daních z příjmů týkající se nezdanitelné části u dárce krve, orgánu a krvetvorných buněk. Účinnost je od 1. 9. 2017 a poprvé se použije již pro rok 2017.

Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se:

 1. hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce oceňuje částkou 3.000 Kč (zvýšení ze 2.000 Kč),
 2. hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20.000 Kč (beze změny),
 3. hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20.000 Kč (nové).
Vloženo: 28.08. 2017
Zvýšení úrokové sazby.

ČNB zvýšila repo sazbu z 0.05 % na 0.25 %. Změna je účinná od 4. srpna 2017. Repo sazba (zvýšená o 14 %) se uplatní například při výpočtu úroku z prodlení za pozdní úhradu splatné daně.

Vloženo: 03.08. 2017
Zvýšení daňového zvýhodněníí .

Zákonem číslo 170/2017 Sb. se zvyšují daňová zvýhodnění na děti. Na druhé dítě se roční částka mění z 17.004 Kč (1.417 Kč/měs.) na 19.404 Kč (1.617 Kč/měs.), na třetí (a každé další) z 20.604 Kč (1.717 Kč/měs.) na 24.204 Kč (2.017 Kč/měs.). Zvýhodnění na první dítě zůstává ve výši 13.404 Kč. Účinnost zákona je od 01. 07. 2017. Poprvé se použije při zpracování mezd za červenec.

Vloženo: 15.06. 2017
Promíjení příslušenství daně..

Od 1. 1. 2015 může daňový subjekt žádat správce daně o prominutí příslušenství daně. Generální finanční ředitelství vydalo pokyn GFŘ-D-21, který upravuje postup orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně. Při podání žádosti by měl daňový subjekt věnovat pozornost zejména následujícím okolnostem:

 1. Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč, pokud je žádáno o prominutí částky vyšší než trojnásobek sazby poplatku.
 2. Ke dni podání žádosti musí být uhrazena daň, k níž se příslušenství váže.
 3. Žádost o prominutí penále musí být podána včas, tj. nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.
 4. Daňový subjekt by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit.
 5. Prominutí příslušenství není možné, pokud daňový subjekt v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.
Vloženo: 18.05. 2017
Nález ÚS ke kontrolnímu hlášení.

Pod číslem 40/2017 Sbírky předpisů vyšel dne 15. 2. 2017 Nález Ústavního soudu ke kontrolnímu hlášení.


 1. Ustanovení § 101d/1 ZDPH (V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.) se ruší dnem 31. 12. 2017. Komentář: Obsah kontrolního hlášení bude muset být stanoven zákonem nikoliv správcem daně.
 2. Ustanovení § 101g/5 ZDPH (Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.) se ruší. Komentář: Ustanovení o výzvě k podání či doplnění KH odeslaná správcem daně emailem s doručením v okamžiku odeslání, se ruší ke dni 15. 2. 2017.
Vloženo: 01.04. 2017
Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016 .

Na webu Finanční správy najdete aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016. Aktuální dotazy a odpovědi

Vloženo: 10.03. 2017
Rozhodné částky pro rok 2017 OSVČ vedlejší činnost.

Rozhodná částka platná pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištění OSVČ činí pro rok 2015 63.865 Kč, pro rok 2016 je 64.813 Kč a pro rok 2017 je stanovena ve výši 67.756 Kč. Částky platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.

Vloženo: 10.01. 2017
PŘEJI VŠEM KLIENTŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM TĚCHTO STRÁNEK VŠECHNO NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2017 A MNOHO ÚSPĚCHU V JEJICH PODNIKÁNÍ
Archiv aktualit přejdi na stránku |1|2|3|4|5|6|7|8| 9
PH 2004 - 2019